วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นำ
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานธนาคารออมสิน และคณะพนักงานธนาคารออมสิน สาขาสวนจิตรลดา
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก และปฏิบัติหน้าที่รับฝากเงิน เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ต่อจากนั้น
เวลา ๐๙.๑๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ประธานองคมนตรี คณะองคมนตรี พร้อมคู่สมรส นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี พร้อมคู่สมรส ประธานสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ประธานกรรมการ
การเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะผู้บริหารสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ปลัดกระทรวงกลาโหม นายทหารชั้นผู้ใหญ่ นายทหารสัญญาบัตรในสังกัดกระทรวงกลาโหม ผู้แทนสมาคม
ภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ในกองทัพไทย นายตำรวจ
ชั้นผู้ใหญ่ ผู้แทนสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย สมาคมแม่บ้านทหารบก สมาคมภริยาทหารเรือ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ สมาคมแม่บ้านตำรวจ ผู้แทนมูลนิธิคุ้มเกล้า ฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์
และคณะกรรมการสภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๔๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละออง
พระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ตามลำดับดังนี้
– นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และคณะกรรมการบริหารบริษัท ฯ พร้อมครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน
พระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

– นายวุฒา ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละออง

พระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย