วันพฤหัสบดี ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2563

วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2563

 

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๕.๔๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ ค่ายกาวิละ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทาน
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๘.๕๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๓
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๓๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทาน
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๘.๓๒ น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ กองแพทย์หลวง ร่วมกับกรมแพทย์ทหารบก หน่วยแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพโรคทั่วไป ตรวจโรคเฉพาะทาง
ซึ่งเป็นเครื่องมือแพทย์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานให้
อาทิ ตรวจหัวใจด้วยเครื่องตรวจหัวใจคลื่นความถี่สูง เครื่องตรวจอัลตราซาวด์ และตรวจภาพจอประสาทตา
รวมทั้ง หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษา มีผู้เข้ารับการตรวจรักษาด้านทันตกรรม
จำนวน ๘๓ คน และรถตรวจเชื้อชีวนิรภัย ตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด – ๑๙ ออกหน่วยให้บริการตรวจเก็บตัวอย่าง ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเข้าพื้นที่ได้สะดวกและรวดเร็ว ในวันนี้มีผู้ได้รับ

/การตรวจ …

 

– ๒ –

การตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน ๒๓๐ คน ในการนี้ ทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์
จำนวน ๖ คน ซึ่งป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ได้แก่ กล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่ทราบสาเหตุ ผ่าตัดก้อนเนื้อในสมอง
ปัญหาทางเดินหายใจ และมีพัฒนาการช้า กับพระราชทานกล่องยาพระราชทานและเงินสำหรับเดินทางไปทำการรักษา และมีพระราชปฏิสันถารทรงสอบถามอาการป่วยและแนวทางการรักษาด้วยความห่วงใย ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ภาคเหนือ อาทิ โครงการคลองแม่ข่า อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสระบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบึงสีไฟ
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบึงบอระเพ็ด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โครงการฟาร์มตัวอย่าง ฯ ต้านภัยโควิด – ๑๙ บ้านแม่ต๋ำ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ทอดพระเนตรสินค้า
และผลิตภัณฑ์จากชุมชนต่าง ๆ ของจังหวัดในภาคเหนือ อาทิ วิสาหกิจเสื้อผ้าฝ้ายสายน้ำแร่แจ้ซ้อน จากชุมชน
กลุ่มน้ำมอญแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง การสาธิตการแกะสลักจากไม้ และแกะสลักอลูมิเนียม จากอำเภอหางดง
และอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ผ้าทอมือลายดอกบุนนาค จากกลุ่มทอผ้าบ้านหนองพง จังหวัดพิจิตร
ผ้าปักชาวเขา จากกลุ่มผ้าปักชาวเขา (ไหนเจียว) จังหวัดกำแพงเพชร ผ้าไทลื้อ จากกลุ่มทอผ้าไทลื้อ บ้านหาดบ้าย จังหวัดเชียงราย และทอดพระเนตรการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้แก่ โครงการพัฒนาทอผ้าพื้นเมืองของจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย โครงการพัฒนาคุณภาพ
และแปรรูปผลไม้ของจังหวัดอุตรดิตถ์ น่าน และแพร่ โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานการทอผ้า
ซึ่งเป็นโครงการพันธกิจสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้อง
กับภูมิสังคม
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหาร และน้ำดื่ม แก่นักศึกษา บัณฑิต ญาติบัณฑิต และราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ