วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพฤหัสบดี  ที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕

 

วันนี้  เวลา  ๐๘.๕๓  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๑
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตผู้ได้ร่ำเรียนสำเร็จการศึกษา  ได้รับปริญญาบัตรในวันนี้  ย่อมต้อง
เล่าเรียนศึกษามาเป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบปี  คงจะทราบตระหนักว่า  การศึกษาย่อมมีส่วนสำคัญอยู่สามส่วน

คือ  วิชาความรู้  วิธีการหาความรู้  และการใช้ความรู้   วิชาความรู้นั้น  เป็นหลักสำคัญเพื่อหาเลี้ยงชีพ
ส่วนที่สองคือวิธีการหาความรู้  เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้  แม้เมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้ว  เมื่อเล่าเรียนอยู่ก็ดี   เมื่อจะต้องหาความรู้โดยตรงหรือแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดี   วิธีการหาความรู้  คือการรู้จักตั้งข้อสังเกต
ตั้งคำถาม  การแสวงหาข้อมูลหลักฐาน  พร้อมทั้งการพิจารณาวิพากษ์หลักฐานว่าควรเชื่อถือและถูกต้อง
การวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องราวเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง  สังเคราะห์เป็นความรู้  พร้อมทั้งการเข้าใจคิดไตร่ตรองสถานการณ์บริบทต่าง ๆ  จนสรุปได้ความรู้นำไปใช้การได้  นับเป็นเครื่องมือ  หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นสมบัติสำคัญ
ที่ควรจะได้จากการศึกษาเล่าเรียน  ซึ่งจะใช้ได้ไม่หมดสิ้น   ความรู้จะงอกเงยและเป็นความรู้ที่ถูกต้องถูกตรง
ก็ด้วยวิธีการหาความรู้ที่ถูกต้อง ทั้งยังเป็นเกราะป้องกันไม่ให้หลงผิดทางความรู้   การนำความรู้ที่ผิดไปใช้อย่างผิด ๆ   ความเสียหายใหญ่จะเกิดขึ้น   ในทางตรงกันข้าม  หากนำความรู้อย่างมีวิจารณญาณรอบคอบ  มีสติปัญญาสอดส่องเหมาะควรแก่การ  เกิดเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมได้อย่างแท้จริง

เวลา  ๑๓.๒๙  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๑
ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๘.๓๖  น.  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์  เสด็จออก
ณ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ตามลำดับดังนี้
– ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ  นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร นำ คณะผู้บริหาร
และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร เฝ้า ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาทัศนศิลป์)
– นางมุกดา  จิราธิวัฒน์  เอื้อวัฒนะสกุล  รองประธาน บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด นำ คณะผู้บริหาร
เฝ้า ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ และถวายเงิน โดยเสด็จพระกุศล
ตามพระอัธยาศัย