วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2567

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๗

วันนี้ เวลา ๐๘.๒๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายบุ่ย แทงห์ เซิน (Mr. Bui Thanh Son) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ในโอกาสที่เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (Joint Commission on Bilateral Cooperation :
JCBC) ไทย – เวียดนาม ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๒.๔๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง
เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ ประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ครบ ๓๖ ครั้ง และ ๑๐๘ ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค ๕ ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา