วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2562

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๖.๑๓ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เวลา ๑๔.๒๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายทาฮาโมอานา ไอเซอา คลูนี แมกเฟอร์ซัน
(Mr. Tahamoana Aisea Cluny Macpherson) เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย
เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่
เวลา ๑๗.๑๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นประธานในงานพิธีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒
ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๔๘ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จออกแทนพระองค์ ณ พระตำหนัก จักรีบงกช
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ประทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ตามลำดับดังนี้
– นายสุพัฒน์ ลิมปาภรณ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเยอรมัน ในพระบรมราชูปถัมภ์
กับคณะกรรมการสมาคม ฯ และมูลนิธิวัฒนธรรมไทย – เยอรมัน เฝ้า ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
– ศาสตราจารย์เกื้อ วงศ์บุญสิน รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี ๒๕๖๑ เฝ้า ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลดังกล่าว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง