วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2566

 ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพฤหัสบดี  ที่  ๑๒  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้ เวลา  ๑๕.๐๑  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเสื่อกก                    ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เวลา  ๑๓.๕๖  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้                            สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี                    เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๔

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระโอวาท ความว่า  เมื่อสามวันที่ผ่านมา ได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า บัณฑิตสามารถสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองและประเทศชาติได้ โดยอาศัยความรู้ทางวิชาการ การรู้จักปรับตัว

ให้ทันการณ์ทันโลก คุณธรรมความกตัญญู ตลอดจนสติปัญญาและความเพียรพยายาม ที่จะมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมาย                       ที่ตั้งไว้ในทางที่ดีที่เจริญ

ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายว่า ในการประกอบกิจการงานสร้างสรรค์

ความสำเร็จนั้น มีหลักปฏิบัติที่สำคัญอยู่ ๓ ประการ ประการแรก ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต                         ทั้งต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน และต่องานที่ทำ ประการที่สอง ต้องเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ทั้งระหว่าง                           ผู้ที่ทำงานร่วมกัน และทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ประการที่สาม ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ ทั้งในสาขา                   ที่ตนมีความรู้ความชำนาญอยู่แล้ว และความรู้รอบตัวในด้านต่าง ๆ หลักปฏิบัติทั้ง ๓ ประการนี้  นอกจากจะช่วยให้ทำงานได้อย่างราบรื่น และสำเร็จผลสมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังทำให้แต่ละคนสามารถพัฒนาตนเอง                         พัฒนางานที่ทำ ให้เจริญก้าวหน้าและสำเร็จผลเป็นประโยชน์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป อันจะส่งผลให้สังคมและประเทศชาติ                           มีความเจริญมั่นคงด้วย จึงขอให้บัณฑิตทุกคน ยึดถือปฏิบัติตามหลักทั้งนี้ให้บริบูรณ์

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๖.๐๒  น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา                     เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเปิดโครงการ “ตุลาคม เดือนแห่งการป้องกันมะเร็งเต้านมโลก”                       เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา                       ครบ ๗๑ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖  ณ ท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร