วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพฤหัสบดี  ที่  ๑๒  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้  เวลา  ๑๖.๕๗  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า นับแต่นี้                      ท่านทั้งหลายจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง กล่าวคือ   นอกจาก                  จะต้องคอยสอดส่องดูแลทุกข์สุข และเกื้อกูลประชาชนอย่างใกล้ชิดแล้ว ยังต้องรักษาความถูกต้อง ศักดิ์สิทธิ์                     ของกฎหมาย ตลอดจนปราบปรามผู้กระทำความผิดด้วย จึงขอให้ทุกท่านตระหนัก ถึงความรับผิดชอบดังกล่าว   แล้วตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทน กล้าหาญ มีสติ ยั้งคิด ตลอดเวลา และรักษาความสุจริตไว้  ให้มั่นคงทุกเมื่อ    งานในหน้าที่ของท่าน จะได้สำเร็จสมบูรณ์ เป็นประโยชน์ยั่งยืนแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป

เวลา  ๐๙.๒๑  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  ตามพระราชดำริ ฯ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลโพเด อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก                            ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

โอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ครูใหญ่ เฝ้าทูลละอองพระบาท  กราบบังคมทูลรายงานข้อมูลพื้นฐานและ                              ผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลโพเด  ปัจจุบันมีนักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ รวม ๑๑๒ คน มีนักเรียนเก่า และนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ รวมกลุ่มจัดตั้งชมรมศิษย์เก่า เพื่อเป็นกำลังสำคัญช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียน ดูแลรุ่นน้อง สานสัมพันธ์กับชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรมห้องสมุด ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง                       สร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน กิจกรรมสหกรณ์ ฝึกให้นักเรียนรู้จักการเรียนรู้และปฏิบัติงานจริงในรูปแบบร้านค้า                      การทำบัญชีสหกรณ์ กิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยมีการปลูกพืชผัก ไม้ผล ปลูกถั่วแมะแฮะ พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนนำผลผลิตทางการเกษตรที่ได้ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น น้ำพริกกล้วย

เวลา  ๑๓.๒๒  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลตำรวจโท ดร  ปิ่นเฉลียว                   ประธานมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพระราชูปถัมภ์ ฯ พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญพระรุ่น “พันร้อยสิบเอ็ดเสด็จฯ รร.ตชด.” เพื่อทรงพระสุหร่าย โดยมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จัดสร้างขึ้นในโอกาสที่จะเสด็จพระราชดำเนิน                      ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนครบ ๑,๑๑๑ ครั้ง ในปี ๒๕๖๖ ต่อจากนั้น

ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน               กามาผาโด้ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

/โอกาสนี้ …

 

– ๒ –

 

โอกาสนี้  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ครูใหญ่ เฝ้าทูลละอองพระบาท  กราบบังคมทูลรายงานข้อมูลพื้นฐานและ                 ผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกามาผาโด้ ซึ่งก่อตั้งขึ้นปี ๒๕๒๖ ปัจจุบันมีนักเรียน ๘๑ คน ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ โดยครูใหญ่ และครู ตชด. ทั้งหมดเป็นศิษย์เก่า ฯ ของโรงเรียน จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์ การสาธิตโครงงานวิทยาศาสตร์ การทำสบู่กระดาษสมุนไพรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อให้เรียนรู้เรื่องอัตราส่วน และประโยชน์ของ             พืชสมุนไพร กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ มีศูนย์ฝึกอาชีพจังหวัดอุตรดิตถ์ มาสอนทำไม้กวาดดอกหญ้า กิจกรรมสหกรณ์ สอนเรื่องระบบสหกรณ์ การทำบัญชีรายรับรายจ่าย กิจกรรมทอผ้า มีสมาชิกกลุ่มแม่บ้านทอผ้ามาสอนนักเรียน                 ทอผ้าลายพื้นเมืองภูมิปัญญา ท้องถิ่นของชนเผ่าปกาเกอะญอ ปัจจุบันได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น กระเป๋าใส่ขวดน้ำ ถุงผ้า                        และผ้าคลุมไหล่ ส่งจำหน่ายยังร้านภูฟ้า สร้างรายได้เสริมให้สมาชิก ฯ จากนั้น ทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยได้ร่วมกับชุมชนปรับปรุงและขยายพื้นที่สำหรับเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้                        ในปีที่ผ่านมา กรมชลประทาน ได้จัดสร้างฝายทดน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ทำให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค                  และการเกษตร

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๒.๐๘  น.  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์                   อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงบรรยาย หัวข้อ “กระบวนการและขั้นตอนของการเกิดมะเร็งและชีววิทยาของเซลล์มะเร็ง” (Multistage Cacinogenesis and Biology of Neoplastic Cells) พระราชทานแก่นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ชั้นปีที่ ๑ และ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ : อนามัยสิ่งแวดล้อม (Applied Biological Sciences : Environmental Health)                  และสาขาวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Toxicology) ในหลักสูตรหลักการทางพิษวิทยา   (Principles of Toxicology) ณ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

อนึ่ง  เมื่อวันพุธ  ที่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๖๖  เวลา  ๑๙.๕๙  น.  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี  นารีรัตนราชกัญญา  เสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตถวายพระพร  เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันประสูติ  วันที่  ๘  มกราคม  ๒๕๖๖  รายการ “รอยัล คอนเสิร์ต โกติเย กาปูว์ชง เพลย์ส วอลตัน

เชลโล  คอนแชร์โต” (Royal Concert “Gautier Capuçon plays Walton Cello Concerto) ณ หอประชุมใหญ่                ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร