วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพฤหัสบดี  ที่  ๑๒  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้  เวลา  ๑๖.๕๗  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

เวลา  ๐๙.๒๑  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  ตามพระราชดำริ ฯ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลโพเด อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก                            ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

เวลา  ๑๓.๒๒  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลตำรวจโท ดร  ปิ่นเฉลียว                   ประธานมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพระราชูปถัมภ์ ฯ พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญพระรุ่น “พันร้อยสิบเอ็ด เสด็จฯ รร.ตชด.” เพื่อทรงพระสุหร่าย จากนั้น

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ฯ โรงเรียนตำรวจ                      ตระเวนชายแดนกามาผาโด้ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๒.๐๘  น.  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์                   อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงบรรยาย หัวข้อ “การสร้างเซลล์มะเร็ง               แบบหลายขั้นตอนและชีววิทยาของเซลล์เนื้องอก ๑ และ ๒” (Multistage Cacinogenesis and Biology of Neoplastic Cells I and II) พระราชทานแก่นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ : อนามัยสิ่งแวดล้อม (Applied Biological Sciences : Environmental Health) และสาขาวิชา พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Toxicology) ในหลักสูตรหลักการทางพิษวิทยา (Principles of Toxicology)

อนึ่ง  เมื่อวันพุธ  ที่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๖๖  เวลา  ๑๙.๕๙  น.  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี  นารีรัตนราชกัญญา  เสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตถวายพระพร  เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันประสูติ  วันที่  ๘  มกราคม  ๒๕๖๖  รายการ “รอยัล คอนเสิร์ต โกติเย กาปูว์ชง เพลย์ส วอลตัน

เชลโล  คอนแชร์โต” (Royal Concert “Gautier Capuçon plays Walton Cello Concerto) ณ หอประชุมใหญ่                ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร