วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๘.๒๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่ง กลับจากการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ถึงท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร