วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๘.๔๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ หอประชุมที่ว่าการ
อำเภอสิชล พื้นที่อำเภอนบพิตำ และพื้นที่อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช