วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2566
ข่าวในพระราชสำนัก
                               พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี  ที่  ๑๔  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖
วันนี้ เวลา  ๐๘.๕๘  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง นำ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๕ “๙ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย” เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– ศาสตราจารย์ไพรัช  ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะ นำ คณะผู้บริหารหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ รองประธานกรรมการมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดูแลรักษาผู้ป่วยยากไร้
กลุ่มโรคความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะของศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ใน ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ระยะเวลาโครงการ ๒ ปี (งวดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖)
๒. ศาสตราจารย์สมปอง  คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม (บพค.) และคณะ เฝ้าทูลละออง
พระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านฟิสิกส์อนุภาคพลังงานสูง และฟิสิกส์ดาราศาสตร์พลังงานสูง ผ่านความร่วมมือกับสถาบันระดับนานาชาติ ระยะเวลาโครงการ ๑ ปี
(๑ เมษายน ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
๓. นางสาววรรณวิมล  โชติพืช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระยะเวลาโครงการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) (งวดที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖)
๔. นางสาวนุชรี  อยู่วิทยา รองประธานกรรมการมูลนิธิใจกระทิง และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการดิจิทัลและวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ ระยะเวลาโครงการ ๑ ปี
ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์เจษฎา  แก้วกัลยา ประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์  มูลนิธิอานันทมหิดล และคณะ นำ ผู้ได้รับพระราชทานทุนแผนกเกษตรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา ดังนี้
๑. นายยศพล  หาญวณิชย์เวช ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘ ไปศึกษาต่อดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาชีวเคมีพืช (Plant Biochemistry)
ณ มหาวิทยาลัยวาเกนนินเกน (Wageningen University & Research) ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ซึ่งสำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
๒. นางสาวปิยาภัสร์  ศรีเจริญเวช ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐ ไปศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ทางดิน (Soil Science)
ณ มหาวิทยาลัยเดลาแวร์ (University of Delaware) สหรัฐอเมริกา ซึ่งสำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
วันนี้ เวลา  ๑๔.๐๑  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระภิกษุ และคณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– ศาสตราจารย์ธนะเศรษฐ์  ง้าวหิรัญพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร นำ ผู้บริหารคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และประธานคณะกรรมการตัดสิน คณะกรรมการคัดสรร พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการคัดเลือกนักออกแบบรางวัล “ดีไซเนอร์ ออฟ เดอะ เยียร์ อะวอร์ดส์” (Designer of the Year Awards) ประจำปี ๒๕๖๖ และผู้เกี่ยวข้อง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิ
เทพรัตนเวชชานุกูล ในโอกาสนี้ นักออกแบบที่ได้รับการคัดเลือกจากการดำเนินงานโครงการ ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อาทิตย์  อังกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานคณะกรรมการมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นทองคำ เพื่อทรงพระสุหร่ายและทรงเจิม สำหรับนำไปหล่อ “พระพุทมหาสุวรรณปฏิมากร” (จำลอง) หรือ “หลวงพ่อทองคำ” พระพุทธรูป     ปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย ซึ่งประดิษฐานอยู่ในพระวิหารวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ซึ่งมูลนิธิรามาธิบดี ฯ จะจัดสร้างพระพุทธรูปดังกล่าวขึ้นเพื่อให้ประชาชนเช่าบูชา โดยรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย
นำไปร่วมสมทบทุนโครงการสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี ในโอกาสนี้ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๐.๓๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม  วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔  ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่