วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๙.๑๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตทั้งหลายเมื่อได้รับความสำเร็จในการศึกษาแล้ว ย่อมมุ่งหวังที่จะประสบ
ความสำเร็จในการดำเนินชีวิตและการประกอบกิจการงานเป็นลำดับต่อไป ความสำเร็จดังกล่าวนั้น
ไม่ว่าแต่ละคนจะตั้งความปรารถนาไว้อย่างไรก็ตาม แต่เชื่อว่าความสำเร็จสูงสุดที่ทุกคนต้องการ ก็คือความดี
ความเจริญในชีวิตและกิจการงานด้วยกันทั้งสิ้น จึงใคร่จะกล่าวถึงวิธีการปฏิบัติ ๔ ประการ ในการสร้างสรรค์ความดี
ความเจริญ ประการแรก ตั้งสัจจะไว้ด้วยใจจริง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้อง ประการที่สอง ระมัดระวังควบ
คุมตนเอง ให้คิด พูด ทำ เฉพาะสิ่งที่ดีที่ถูกต้อง ตามที่ได้ตั้งสัจจะไว้ ประการที่สาม อดทน
อดกลั้นที่จะไม่คิด พูด ทำสิ่งใด อันเป็นการทวนสัจจะความตั้งใจจริงของตนเอง ประการที่สี่ ละวางความชั่วความทุจริต
ทั้งปวง โดยไม่คิด พูด ทำสิ่งใด อันก่อให้เกิดโทษเสื่อมเสียหายแก่ตนเองและส่วนรวม จึงขอให้บัณฑิตทุกคนยึดถือ
ปฏิบัติตามวิธีการที่กล่าวนี้ให้ครบถ้วน โดยระลึกไว้เสมอว่า ความดีความเจริญที่ทุกคนปรารถนานั้น จะเกิดมีขึ้นได้ ก็ต่อ
เมื่อคนเราตั้งใจให้จริง แล้วลงมือประพฤติปฏิบัติให้ได้จริงตามที่ตั้งใจไว้
โดยตลอด โดยต่อเนื่อง อย่างหนักแน่นมั่นคง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๒.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร