วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2563

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๖.๕๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัย
ตามพระอารามหลวงต่าง ๆ เนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า จำนวน ๗ วัด ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร และวัดนิเวศธรรมประวัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ พระอุโบสถวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง