วันพฤหัสบดี ที่ 14 เมษายน พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพฤหัสบดี  ที่  ๑๔  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

วันนี้  เวลา  ๑๕.๕๗  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จลงแทนพระองค์  ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง  พระราชทานพระวโรกาสให้ นักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เฝ้า รับพระราชทานวุฒิบัตร
และประกาศนียบัตร

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานพระโอวาท
ความว่า  ความสำเร็จที่ได้รับในวันนี้   ย่อมสร้างความภาคภูมิใจ   ให้แก่นักเรียนและครอบครัวเป็นอย่างมาก
ต่อจากนี้  ก้าวต่อไปของแต่ละคน   อาจจะแตกต่างกันตามความถนัดและความสนใจ   แต่สิ่งสำคัญ  ที่จะทำให้
ทุกคนก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคง  และประสบความสำเร็จตามที่ปรารถนา  คือความอุตสาหะพากเพียร  ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวง  เชื่อว่า  หากนักเรียนมีความอุตสาหะพากเพียร   พร้อมทั้งหมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอแล้ว

แต่ละคนย่อมประสบความสำเร็จ  ตามที่มุ่งหวังตั้งใจได้อย่างแน่นอน