วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๕.๑๘ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บรมราชินีนาถ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พระราชทาน พระวโรกาสให้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เฝ้า ในโอกาสเข้ารับตาแหน่งใหม่
ในโอกาสนี้ นางจินจณา โอสถธนากร ภริยา ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๑๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอานาจ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยอง ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง