วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพฤหัสบดี  ที่  ๑๕  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้  เวลา  ๐๙.๑๕  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี พร้อมด้วยคู่สมรส ข้าราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
รองประธานวุฒิสภา คณะสมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ประธานศาลฎีกา คณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และคู่สมรส  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ  ประธานศาลปกครองสูงสุด คณะตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง  เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร คณะสภาผู้แทนราษฎร ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร  ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการ ป.ป.ช. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช.  ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
คณะผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมคู่สมรส เลขาธิการและคณะผู้บริหารสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ปลัดกระทรวงกลาโหม คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ พร้อมด้วยภริยา นายทหารสัญญาบัตรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้แทนสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคู่สมรส ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกรุงเทพมหานคร เลขาธิการสภากาชาดไทย คณะกรรมการสภากาชาดไทย เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย  คณะผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณะกรรมการมูลนิธิคุ้มเกล้า ฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์  คณะผู้บริหารบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด  คณะผู้บริหาร
และพนักงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง  คณะกรรมการมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา  คณะกรรมการสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร  คณะผู้บริหารและครูโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  คณะกรรมการอำนวยการสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์ ฯ  คณะกรรมการอำนวยการสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู นักเรียนโรงเรียนราชวินิต และคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชวินิต
เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เวลา  ๐๙.๕๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

 

/พระราชวังดุสิต …

– ๒ –

 

พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานองคมนตรี นำ คณะองคมนตรี
และภริยา เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  ต่อจากนั้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสาวรจิต  วัฒนสินธุ์ ประธานกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล และนางสาวศุภจิตรา  ชัชวาลย์ กรรมการและเลขานุการแผนกวิทยาศาสตร์ ฯ นำ นายพิชญ์ชนก  เลิศมรรคา ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๕ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาเคมี ณ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๔.๔๔  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในพิธีพุทธาภิเษกเหรียญที่ระลึก
พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ครบ ๑๐๐ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ พระชัยวัฒน์
ประจำพระองค์ พระกริ่งชัยวัฒน์ และพิธีมังคลาภิเษกพระรูปหล่อครึ่งพระองค์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

อนึ่ง  เมื่อวันพุธ  ที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๖  เวลา  ๑๙.๑๖  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ตามลำดับดังนี้

– นายเอกพล  พูลพิพัฒน์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐคูเวต เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐคูเวต
นายเอกพล  พูลพิพัฒน์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ติมอร์-เลสเต  มาก่อน

– นายโวสิต  วรทรัพย์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปน นายโวสิต  วรทรัพย์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล  มาก่อน

– นางสาวลดา  ภู่มาศ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำมาเลเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำมาเลเซีย นางสาวลดา  ภู่มาศ เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ไทยประจำนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน  มาก่อน

 

/- นายศิระ  …

– ๓ –

 

– นายศิระ  สว่างศิลป์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตาร์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตาร์
นายศิระ  สว่างศิลป์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเครือรัฐออสเตรเลีย  มาก่อน

– นายพิชิต  บุญสุด เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน นายพิชิต  บุญสุด เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรกัมพูชา  มาก่อน

– นายสธน  เกษมสันต์ ณ อยุธยา เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเฮลเลนิก เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐ
เฮลเลนิก นายสธน  เกษมสันต์ ณ อยุธยา เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย  มาก่อน

– นายฟาบีโอ  จินดา เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรโมร็อกโก เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรโมร็อกโก นายฟาบีโอ  จินดา เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ไทยประจำนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา  มาก่อน

– นายพิษณุ  โสภณ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรู เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรู นายพิษณุ  โสภณ เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ไทยประจำนครชิคาโก สหรัฐอเมริกา  มาก่อน

ในโอกาสนี้ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางสาวศศิริทธิ์  ตันกุลรัตน์ อธิบดีกรมพิธีการทูต เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

ในวันเดียวกันนั้น  เวลา  ๐๘.๑๓  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเปิดสอนเมื่อปี ๒๕๒๘ ปัจจุบันมีนักเรียน ๘๕ คน จากการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารพบว่า เด็กแรกเกิดถึง ๓ ปี มีพัฒนาการตามวัย ส่วนเด็กอนุบาลและประถมศึกษาพบภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ครูพยาบาลและครูประจำชั้นจึงให้ความรู้
ด้านโภชนาการและให้ออกกำลังกายทุกวัน  ด้านผลการเรียน ชั้นประถมศึกษาตอนต้น มีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์
และภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศ ส่วนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เน้นพัฒนาทักษะความรู้ให้ศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น  ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร มีกลุ่มแม่บ้านสอนแปรรูปปลานวลจันทร์ทะเลแดดเดียว น้ำพริกเผาเห็ดนางฟ้า น้ำจิ้มสุกี้รสมังคุด ใช้มังคุดและส้มจี๊ดเป็นส่วนผสม  ด้านการขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน

/ส่งเสริม …

– ๔ –

 

ส่งเสริมให้ผู้ปกครองปลูกผักสวนครัวในกระถางและภาชนะเหลือใช้ ให้ความรู้เรื่องการทำบัญชีครัวเรือน สุขอนามัย
และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ทำให้ชุมชนสะอาด ป่าชายเลนสวยงาม มีนักท่องเที่ยวเข้าไปเรียนรู้วิถีชุมชนเพิ่มขึ้นทุกปี
ด้านการเกษตร เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่ป่าชายเลนลุ่มแม่น้ำเวฬุทำให้ดินเค็ม แก้ปัญหาโดยปลูกผักแบบยกแคร่ และปลูกในภาชนะต่าง ๆ  ด้านสถานการณ์น้ำอุปโภคบริโภคยังไม่เพียงพอ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขลุง และองค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน สนับสนุนน้ำสัปดาห์ละ ๒๘,๐๐๐ ลิตร ซึ่งโรงเรียนมีเครื่องกรองน้ำเค็มเป็นน้ำจืดสำหรับอุปโภค กำลังการผลิต ๕,๐๐๐ ลิตรต่อวัน ส่วนน้ำบริโภคมีบ้านน้ำดื่ม ๑ หลัง ผ่านเครื่องกรองระบบรีเวอร์ส
ออสโมซิส (Reverse Osmosis) คุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์ทดสอบจากกรมอนามัย ได้รับประกาศนียบัตรโรงเรียน
ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ต้นแบบด้านการจัดการน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค
ประจำปี ๒๕๖๕  ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความรู้
เรื่องพันธุ์ไม้ป่าชายเลน และประโยชน์ที่ได้จากพืชสมุนไพรป่าชายเลน เรียนรู้ระบบการจัดการเลี้ยงสาหร่าย
ผักกาดทะเล ที่มีสารพฤกษเคมี ต้านอนุมูลอิสระและมีโปรตีนสูง นำไปแปรรูปเป็นอาหารได้หลายประเภท
ธนาคารปูทะเล อนุบาลปูขนาดเล็กก่อนปล่อยคืนสู่ทะเล  โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างและทำประมงพื้นบ้าน รายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ ๔๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี โดยชุมชนยังขาดน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค เนื่องจากเป็นป่าชายเลน ในการนี้ สำนักงาน กปร. และกรมชลประทาน ร่วมกันดำเนินโครงการสร้างท่อส่งน้ำด้วยแรงโน้มถ่วงจากอ่างเก็บน้ำคลองขลุงถึงบ้านน้ำแดง ระยะทาง ๒๑.๙ กิโลเมตร ขณะนี้ได้สร้างระบบท่อส่งน้ำแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองขลุง เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนที่ยั่งยืนต่อไป สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว บ้านคลองยายดำ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร