วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2564

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพฤหัสบดี ที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๔

 

วันนี้  เวลา  ๑๓.๑๗  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม  ทรงเปิดการประชุมโต๊ะกลมไทย – รัสเซีย ครั้งที่ ๓ หัวข้อ “การศึกษาในระหว่าง
การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ : เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส” (Education during COVID – 19 Pandemic
: Turning Crisis into Opportunity) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์

เวลา ๑๕.๐๕ น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้

– พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก นำ คณะกรรมการ กองทัพบก

เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานกาชาด ออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๓
เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย และพันเอกหญิง พิมพ์พิศา จิตต์แก้วแท้ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก
และคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านทหารบก เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้

จากการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย  ออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

– เรือเอก นายแพทย์ปริญญา พลังวชิรา ประธานกรรมการร้านพฤกษากาชาด และคณะ

เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานกาชาด ออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๓

เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย และในโอกาสนี้ กรรมการแผนกพฤกษากาชาด เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

–  นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และคณะ

นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

๑. นายปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
และเพื่อช่วยผู้ประสบปัญหาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องวัดอุณหภูมิ  แบบอินฟาเรด  เพื่อใช้ในกิจการของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์

๒. นายสมศักดิ์  เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สำหรับอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

– นางขจิตพรรณ ไทยเพ็ชร นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกสลากบำรุงสภากาชาดไทย ออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๓

เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

 

/เวลา ๑๗.๒๘ น….

 

– ๒ –

 

เวลา ๑๗.๒๘ น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้  พลเอก วิชิต ยาทิพย์ ประธานกรรมการอำนวยการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือราชอาณาจักรกัมพูชาตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ คณะกรรมการอำนวยการโครงการ ฯ เฝ้าทูลละออง
พระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาของนักเรียนทุนพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
และในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารสถาบันการศึกษา คณาจารย์ และนักเรียนทุนพระราชทานประจำปีการศึกษา
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์  เพื่อแสดงความสำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณด้วย

ในวันเดียวกันนี้  เวลา ๑๔.๐๐ น.  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ท้องพระโรงตำหนักทิพย์พิมาน
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์