วันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2564

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันนี้ เวลา ๐๙.๐๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “สายนทีแห่งวิทยา ๖๐ ปี ภาควิชา ภาษาตะวันออก” ในโอกาสครบ ๖๐ ปี แห่งการก่อตั้งภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทรงฟังการบรรยาย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์
เวลา ๑๔.๐๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ ๓๔๓ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ตาหนักทิพย์พิมาน อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้ ผู้แทนโรงพยาบาล ๓ แห่ง เฝ้า รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศโครงการรางวัลศรีสวางควัฒน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้
– นายเอกศิลา ปานศรี ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุ่งหลวง เฝ้า รับพระราชทานรางวัลระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล – นายแพทย์วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล ผู้อานวยการโรงพยาบาลพนมไพร เฝ้า รับพระราชทานรางวัลระดับโรงพยาบาลชุมชน – แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อานวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เฝ้า รับพระราชทานรางวัลระดับโรงพยาบาลศูนย์ หรือโรงพยาบาลทั่วไป
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบาเพ็ญพระราชกุศล ๗ วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ณ ห้องรัตนจันทสรวรคุรุ (ฐานองค์พระพุทธธรรมกายเทพมงคล) วัดปากน้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๗.๓๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๕ ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกาลังชายแดน ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร์ ณ กองร้อยสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด บ้านเปงจาน อาเภอรัตนวาปี กองร้อยทหารพรานที่ ๒๑๐๔ อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย พื้นที่ปราสาทโดนตวล ฐานผาหลวง กองร้อยทหารพรานที่ ๒๓๐๔ อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ และพื้นที่ช่องจอม ฐานภูหลวง กองร้อยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ ๒๖