วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๘.๒๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดนิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” (Decades of Style: The Royal Wardrobe of Her Majesty Queen Sirikit) ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หอรัษฎากรพิพัฒน์ พระบรมมหาราชวัง
ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา องค์ประธานที่ปรึกษา การจัดนิทรรศการ ฯ และภัณฑารักษ์ ทรงรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
เมื่อเสด็จพระราชดาเนินถึง เสด็จเข้าอาคารพิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือประกอบนิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” และกราบบังคมทูลถวายรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ฯ กราบบังคมทูล เชิญเสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดนิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” (Decades of Style: The Royal Wardrobe of Her Majesty Queen Sirikit) และทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับกิจการของพิพิธภัณฑ์ผ้า ฯ เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินไปทรงตัดแถบแพรเปิดนิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการ ฯ ณ ห้องจัดแสดงหมายเลขที่ ๑ และ ๒ โอกาสนี้ พระราชทานพระบรม ราชวโรกาสให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา นาเสด็จพระราชดาเนิน และ กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับนิทรรศการ ฯ ต่อจากนั้น เสด็จเข้าห้องจัดแสดงหมายเลข ๓ และ ๔ ทอดพระเนตรนิทรรศการ “ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช : สายสัมพันธ์สยามและชวา” ซึ่งนาเสนอเรื่องราว การเสด็จพระราชดาเนินเยือนชวาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และผ้าบาติกทรงสะสมจาก เมืองต่าง ๆ บนเกาะชวา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดาเนินไปทอดพระเนตรขั้นตอน การอนุรักษ์และจัดเก็บวัตถุ และทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับห้องคลัง ณ ห้องปฏิบัติการอนุรักษ์ แล้วเสด็จพระราชดาเนินไปทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ภายในร้านพิพิธภัณฑ์ผ้า ฯ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับ
ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สนองพระมหากรุณาธิคุณ
ในการปฏิบัติภารกิจงานด้านศิลปาชีพ และดูแลการดาเนินงานของพิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นต้นมา ซึ่งได้ทรงนาความรู้ด้านผ้าและเครื่องแต่งกาย ตลอดจนประสบการณ์การทางานในอุตสาหกรรมแฟชั่นมาพัฒนาการดาเนินงานของพิพิธภัณฑ์ผ้า ฯ รวมถึง การจัดทานิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” ” (Decades of Style: The Royal Wardrobe of Her Majesty Queen Sirikit) ซึ่งเป็นนิทรรศการแรก ในฐานะที่ทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษา และภัณฑารักษ์
/ นิทรรศการ …
– ๒ –
นิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” ” (Decades of Style: The Royal Wardrobe
of Her Majesty Queen Sirikit) จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจผ่านฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงเวลาต่าง ๆ ทาให้ได้เห็นถึงความงดงามของฉลองพระองค์ ที่ส่วนใหญ่ ออกแบบและตัดเย็บด้วยผ้าจากฝีมือของคนไทย ด้วยทรงเป็นผู้นาในการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทย ให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยพระองค์เองในการเสด็จพระราชดาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศ กับทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นาผลงานจากช่างฝีมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ฯ ไปจัดแสดงด้วยเสมอ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผ้าทอและงานศิลปหัตถกรรมไทยเป็นที่รู้จักและ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และทาให้ทุกคนได้ตระหนักถึงพระวิริยอุตสาหะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอุทิศพระองค์ในการส่งเสริมงานหัตถกรรมการทอผ้าพื้นเมืองเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎร และยังเป็นการอนุรักษ์สมบัติทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ตลอดไป อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๕๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดกลุ่มอาคารสานักงานใหญ่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation (EECi) Headquarters) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ครั้นเสด็จพระราชดาเนินถึง พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กราบบังคมทูลรายงาน ต่อจากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรวีดิทัศน์การพัฒนาเขตนวัตกรรม ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้รับมอบหมาย จากรัฐบาลให้เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ สนับสนุนการต่อยอด ผลงานวิจัย และนวัตกรรมจากห้องปฏิบัติการไปสู่การใช้ประโยชน์ใน ๖ อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรสมัยใหม่และเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ แบตเตอรี่และการขนส่งสมัยใหม่ ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การบินและอวกาศ รวมทั้งเครื่องมือแพทย์ โดยจะช่วยยกระดับมูลค่าภาคเกษตร สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไทย และรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ จากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก โดยกลุ่มอาคารดังกล่าว มีพื้นที่ ๔๐,๐๐๐ ตารางเมตร ในปี ๒๕๖๕ มีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมเปิดให้บริการ ได้แก่ ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน และโรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ ส่วนโรงเรือนฟีโนมิกส์ โรงงานผลิตพืช โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี่ รวมทั้ง มีสนามทดสอบยานยนต์ไร้คนขับ เครื่องกาเนิดแสงซินโครตรอน รุ่นที่ ๔ และสนามทดสอบอากาศยานไร้คนขับ ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมชั้นนาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน
/ ทอดพระเนตร …
– ๓ –
ทอดพระเนตรนิทรรศการกิจกรรมสนับสนุนการปฏิรูปอุตสาหกรรมของเมืองนวัตกรรม หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ และระบบอัจฉริยะ โดยเป็นแหล่งทดสอบความเข้ากันได้ของอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ เพื่อปรับแต่งในระหว่าง การออกแบบ และก่อนการนาไปใช้งานจริงในสายการผลิตของอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นแหล่งสาธิตสายการผลิตอัตโนมัติ การพัฒนาทักษะกาลังคน และการให้คาปรึกษาด้านเทคนิคแก่ภาคอุตสาหกรรม จากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปยังอาคารกรีนเฮ้าส์ ทอดพระเนตรนิทรรศการด้านนวัตกรรมการเกษตรของเมืองนวัตกรรมชีวภาพที่ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานและกลไก เพื่อรองรับการขยายผลงานวิจัยและการปรับแปลงเทคโนโลยีให้เข้ากับบริบทของไทย ปรับฐานอุตสาหกรรมการเกษตรเดิมสู่อุตสาหกรรมฐานบนนวัตกรรมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ทอดพระเนตรโรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ (Smart Greenhouse) เป็นแหล่งทดสอบการปลูกพืชมูลค่าสูง ให้ได้ข้อมูลผลผลิต และวิธีการผลิตที่เหมาะสมในเชิงพาณิชย์ สามารถนาไปผลิตเป็นเครื่องสาอางและยาสมุนไพร สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดาเนินไปยังสนามบินนวัตนภา วังจันทร์วัลเลย์ อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับกรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บรมราชินีนาถ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หัวข้อเรื่อง อิมมูโน ออนโคโลยี (Immuno Oncology) พระราชทานแก่แพทย์ประจาบ้าน ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)