วันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2564

 

 

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพฤหัสบดี  ที่  ๒  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๔

 

วันนี้  เวลา  ๑๕.๕๖  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี
สิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันดินโลก ปี ๒๕๖๔ และพระราชทานเหรียญรางวัล “คิง ภูมิพล เวิลด์ ซอยล์ เดย์ อะวอร์ด ประจำปี ๒๕๖๔” (King Bhumibol World Soil Day Award 2021) กับทอดพระเนตรนิทรรศการทางวิชาการ  ณ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๖.๒๘  น.  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จออก ณ วังศุโขทัย พระราชทานพระวโรกาสให้ นายหาน จื้อเฉียง (Mr. Han  Zhiqiang) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เฝ้า ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

ในโอกาสนี้ นายธนา  เวสโกสิทธิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และคณะ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย

อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  เวลา  ๑๓.๒๐  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้า
การดำเนินงานและโครงการพระราชดำริ โรงเรียนบ้านแม่หลุย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นโรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๒๖ โดยราษฎรในพื้นที่ร่วมกันจัดสร้าง เพื่อให้บุตรหลาน
ได้รับโอกาสทางการศึกษา มีห้องเรียนสาขา จำนวน ๕ แห่ง เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
มีนักเรียน จำนวน ๒๐๖ คน ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโรงเรียน ฯ ไว้ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฯ เมื่อปี ๒๕๔๙  จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ในโอกาสนี้ ทรงปลูกต้นขนุนพันธุ์ทองประเสริฐ  เสร็จแล้ว
เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การสาธิตการเรียนการสอนตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาล ๓ กิจกรรมห้องพยาบาล ห้องสมุด โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สหกรณ์นักเรียน และการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ในการนี้ พระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาดำเนินการเรื่องการจัดหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค  ต่อจากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว บ้านแม่ลง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประทับ
เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่ลง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๔ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีครู จำนวน ๒ คน นักเรียน จำนวน ๒๐ คน เป็นชาวไทยภูเขา
เผ่ากะเหรี่ยง (โปว์)  โอกาสนี้  พระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดหาน้ำ พิจารณาการก่อสร้าง

/ฝายทดน้ำ…

– ๒ –

 

ฝายทดน้ำ พร้อมระบบส่งน้ำ และบ่อเก็บน้ำตามความเหมาะสม  เสร็จแล้ว ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ
วุฒิอาสา ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๖๔ ซึ่งได้รับพระราชทานชื่อว่า “วุฒิอาสาสมัคร” มีสมาชิก จำนวน ๑๔ คน
โครงการ ฯ นี้ เปิดโอกาสให้ ข้าราชการเกษียณอายุราชการที่มีความรู้ความสามารถ ร่วมคิด วางแผนและน้อมนำแนวพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงาน  ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมส่งเสริมทักษะการฟังและพูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง
การทำข้าวต้มมัด การสาธิตการเรียนการสอน บทอาขยาน ระดับชั้นประถมศึกษา การปั้นดินน้ำมัน ชั้นเรียนระดับปฐมวัย มุมพยาบาล การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน เช่น
การแปรรูปกล้วย และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในโอกาสนี้ ทรงปลูกต้นมะม่วงมหาชนก สมควรแก่เวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร