วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๑๕.๐๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายเกษม เกษมสุข หัวหน้าวิทยากรค่ายพุทธบุตร จังหวัดฉะเชิงเทรา นำ นางสิริเพ็ญ
ราษฎร์เจริญ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสนี้ พระภิกษุ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย – รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงฉัตรประอร งามอุโฆษ กรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดี
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ นางนฎาประไพ สุจริตกุล และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนโครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
– นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นำ คณะผู้บริหารกรมป่าไม้ และผู้บริหารบริษัท ราช
กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พร้อมทั้งกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงาน ครบ ๑๕ ปี ของโครงการ ฯ ในโอกาสนี้ ผู้แทนป่าชุมชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๒.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี