วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2564

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2564

พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องยศสมณศักดิ์ ไปถวายแด่
พระพรหมมงคลวัชโรดม สุตาคมปริยัติวิธาน ปรีชาญาณอัคคบัณฑิต ไพศาลศาสนกิจดิลก สาธกธรรมวิจิตร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดจองคำ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร
ไปถวายแด่พระราชวชิรธรรมวิธาน ปฏิภาณธรรมวิจิตร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
ณ วัดป่าวชิรบรรพต อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี