วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2567

 ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพฤหัสบดี  ที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๗

 

วันนี้  เวลา  ๐๘.๔๘  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับ ดังนี้

–  นายดนุชา  สินธวานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำ นายวิเชียร เลื่อนยศ กรรมการผู้จัดการบริษัท โปรโมท เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแบบจำลองกังหันน้ำชัยพัฒนาแบบถอดได้พร้อมแท่นประกอบสำเร็จ และแบบจำลองกังหันน้ำชัยพัฒนาพร้อมประกอบบรรจุในกระเป๋า เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย และเพื่อพระราชทานแก่มูลนิธิชัยพัฒนา

–  นายโยชิทาคะ  ซูซุกิ ประธานบริษัท เอ็นทีเอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
นำ คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

–  นางสุภรณ์  กิตติรัตนวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด
พร้อมครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สำหรับจัดซื้อเครื่องฟอกไต
เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย

–  นางสาวชไมพร  ปภัสร์พงษ์ กรรมการบริษัท สื่อสากล จำกัด และกรรมการมูลนิธิ “ลมหายใจ
ไร้มลทิน” นำ ผู้บริหารบริษัท ฯ และคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ ที่ชนะการประกวดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม
แห่งความซื่อสัตย์สุจริต ปี ๒๕๖๕ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

–  นางสาวณัฏฐ์รดา  คุณะวิวัฒนานนท์ นายกสมาคมกาแฟพิเศษไทย นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเมล็ดกาแฟพิเศษไทยที่ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จากการประกวด
“ไทย สเปเชียลตี้ คอฟฟี่ อะวอร์ดส์” (Thai Specialty Coffee Awards) ประจำปี ๒๕๖๖

–  นายเกรียงยศ  สุดลาภา นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์
วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ นำ คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

เวลา  ๑๔.๐๔  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับ ดังนี้

–  รองศาสตราจารย์เกศินี  วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประธานคณะกรรมการอำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำ คณะกรรมการอำนวยการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบัน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของสถาบัน ฯ
และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

/-  นายอาชว์ …

– ๒ –

 

–  นายอาชว์  เตาลานนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คณะผู้บริหาร
เครือเจริญโภคภัณฑ์ คณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ประจำปี ๒๕๖๕ และ ๒๕๖๖ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการจัดงาน ฯ
ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการประกวด ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

–  นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม นำ
คณะผู้บริหารสถาบัน ฯ ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียนที่ชนะการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ
ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๖ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการจัดการประกวด ฯ ในโอกาสนี้
ผู้แทนผู้ชนะการประกวด ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

–  นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นำ ศิลปินร่วมสมัยดีเด่นที่ได้รับการยกย่อง
เป็นศิลปิน “ศิลปาธร” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ
“ศิลปาธร” ดังนี้

๑. สาขาวรรณศิลป์                          นางสาวจิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท

๒. สาขาสถาปัตยกรรม                      นายอรรถพร คบคงสันติ

๓. สาขาดนตรี                                นายดำริห์ บรรณวิทยกิจ

๔. สาขาศิลปะการออกแบบ                นายอิศร์ อุปอินทร์

๕. สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว    นายอนุชา บุญยวรรธนะ

–  พลเอก เดชา  เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นำ คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ
ไทยแลนด์ ๒๐๒๔” ประจำปี ๒๕๖๗ และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการแข่งขัน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ฃ

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ในโอกาสนี้ นายประดิษฐ์  ภัทรประสิทธิ์ ประธานที่ปรึกษาฝ่ายจัดการแข่งขัน ฯ และประธานคณะกรรมการบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไทย) ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

–  นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า                                                                                                                                                                       /-  นายกอบชัย …

– ๓ –

 

เวลา  ๑๗.๑๙  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายชิดพงษ์ ฤทธิประศาสน์ ม.ป.ช.,ม.ว.ม.  ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๗.๔๖  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ นายสหัส  พุกกะมาน
ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.,ภ.ป.ร.๓  ณ ศาลา ๑๕ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร