วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2566

 

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพฤหัสบดี  ที่  ๒๔  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
เวลา ๑๔.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๗.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๔๘
อำเภอเจาะไอร้อง   กองร้อยทหารพรานที่ ๔๖๐๓ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๔๖ อำเภอรือเสาะ
จังหวัดนราธิวาส   กองร้อยทหารพรานที่ ๓๐๐๙ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๓๐ อำเภอบันนังสตา
สถานีตำรวจภูธรโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา   สถานีตำรวจภูธรนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ และชุดคุ้มครองตำบลตะโละดือรามัน อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๑๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทาน
พระบรมราชวโรกาสให้ นางซาราห์  เทย์เลอร์ (Mrs. Sarah Taylor) เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่  ในโอกาสนี้ นายแพทริก  แควานา (Mr. Patrick Kavanagh) คู่สมรสเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย  ต่อจากนั้น

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ ที่ปรึกษาที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ประธานคณะกรรมการดำเนินงานในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  นำ  นายกสภา
และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลาง จำนวน ๑๔ แห่ง กับนายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี จำนวน ๑๒ สาขาวิชา ดังนี้

๑. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

๒. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์

๓. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

/ ๔. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต …

– ๒ –

 

๔. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รำไพพรรณี และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

๕. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

๖. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาชุมชน ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม

๗. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

๘. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร

๙. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๑๐. รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี  และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

๑๑. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

๑๒. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธุรกิจการบิน ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เวลา ๐๘.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว สนามกีฬาเทศบาล อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารพระราชทาน และทอดพระเนตรนิทรรศการ ๑๐๐ ปีชาตกาล ท่านผู้หญิงสุประภาดา  เกษมสันต์ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา  เกษมสันต์ อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์  และทอดพระเนตรโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา  เกษมสันต์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ข้าราชการ ครูใหญ่ และนักเรียน
เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ  จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรม ๑๐๐ ปีชาตกาล
ท่านผู้หญิงสุประภาดา  เกษมสันต์  ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของท่านผู้หญิง ฯ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชนบทด้วยภูมิปัญญาไทย และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ฯ ให้ดีขึ้น  ในโอกาสนี้ พระราชทานรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาไทย  รางวัลการประกวดสาวไหมและทอผ้า และรางวัลการประกวดครัวเรือนต้นแบบดีเด่นแก่เด็กนักเรียนและประชาชนด้วย  ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารพระราชทาน ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๖  เพื่อรองรับการเรียนการสอนของครูและนักเรียน
แล้วเสด็จเข้าอาคารพระราชทาน  ทอดพระเนตรนิทรรศการ ๑๐๐ ปี ชาตกาล ท่านผู้หญิงสุประภาดา  เกษมสันต์  ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติและการถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทตลอดระยะเวลา ๓๔ ปี
เพื่อสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนผ่านงานด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านงานส่วนพระองค์  การส่งเสริมศิลปาชีพ

 

/ การสาธารณสุข …

 

– ๓ –

 

การสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ และการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ต่อจากนั้น  ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการตามพระราชดำริ  และกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่  การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตไม้ผล และถั่วเมล็ดแห้ง เป็นต้น  ส่วนโครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน  มีสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง ช่วยสนับสนุนการวางแผนการผลิต  มอบเมล็ดพันธุ์ผัก
และถ่ายทอดความรู้แก่ยุวเกษตรกรของโรงเรียน ฯ  กับทั้งมีกรมส่งเสริมวิชาการเกษตร ช่วยสนับสนุนระบบส่งน้ำแบบสปริงเกอร์เพื่อการเกษตรในโรงเรียนด้วย

ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ  ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๗  ตามพระราชดำริของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งได้รับ
ความเดือดร้อนจากการทำนาแล้วไม่ได้ผล  โดยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กรมชลประทาน สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เพื่อเป็นแหล่งน้ำสนับสนุนและเก็บกักน้ำในการเพาะปลูกของราษฎร
ในพื้นที่ ๑๑,๐๐๐ ไร่  จากนั้น  ประทับรถรางพระที่นั่ง ทอดพระเนตรการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของศูนย์ ฯ
ซึ่งได้สนองพระราชดำริให้เป็นสถานที่สาธิตงานต่าง ๆ  และขยายผลองค์ความรู้สู่เกษตรกร  เพื่อช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  อาทิ ด้านประมง สาธิตการเลี้ยงและผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ และสนับสนุนพันธุ์ปลาแจกจ่ายแก่ประชาชน   ด้านส่งเสริมการเกษตร จัดทำแปลงเกษตรต้นแบบ  และถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร  ด้านพัฒนาที่ดิน จัดทำจุดเรียนรู้การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก และการทำ
ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน  เสร็จแล้ว  ทอดพระเนตรผลสัมฤทธิ์การทำเกษตรในพื้นที่ของนายเกษมศิลป์  เสนาจ
เกษตรกรต้นแบบ ที่ได้นำความรู้จากการอบรมที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ ฯ หลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่และ
เศรษฐกิจพอเพียง  แล้วกลับไปทำเกษตรแบบผสมผสานบนพื้นที่เกษตรของตนเอง  ซึ่งผลผลิตที่ได้  นำมาบริโภค
ในครัวเรือน  ส่วนที่เหลือได้แจกจ่ายและจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้กับครอบครัวด้วย  จากนั้น  ประทับรถรางพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานด้านวิชาการเกษตร  แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่  งานด้านข้าว
แล้วทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์รูป “กูปรี”  ซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจำจังหวัด  พระราชทานเป็นตราสัญลักษณ์ประจำศูนย์ ฯ และเชิญไปเป็นตราผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ  เสร็จแล้ว  ทอดพระเนตรการดำเนินโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ  แปลงสาธิตการผลิตหม่อนพันธุ์ดี  และการเลี้ยงไหม เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แก่เกษตรกร
ในพื้นที่  ในโอกาสนี้  พระราชทานพระราชดำรัสชื่นชมและพระราชทานกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ของศูนย์ ฯ  สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว
ที่ว่าการอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรอง
ที่ประทับอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์