วันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2562

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๐๘.๕๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ
เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๒ เรื่อง “นครรัฐไทยบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ” ณ พระที่นั่ง
อิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๐๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยาน
กองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดหอดูดาว
เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ซึ่งตั้งอยู่ ณ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
เวลา ๑๕.๒๖ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
โปรดให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จแทนพระองค์ ไปประทานรางวัลแก่
ผู้ชนะการประกวด และทรงเปิดนิทรรศการศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ ๓๔ ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค
ไปมอบแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ณ ชุดปฏิบัติการพิทักษ์ป่าบาลา – ฮาลา
อำเภอบันนังสตา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ และโรงพยาบาลรามัน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,
ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร