วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๑๗.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๙.๐๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๔๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนำข้าราชการ และนักเรียนโรงเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๔ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งศึกษาวิชาหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์ : ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย (HI 5901) และวิชาประวัติศาสตร์ไทย (HI 5105) ไปทัศนศึกษา ณ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และพิพิธภัณฑ์ทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี กรมการทหารช่าง วัดมหาธาตุวรวิหาร บริษัท เถ้าฮงไถ่ จำกัด และวัดโขลงสุวรรณคีรี ในบริเวณเมืองโบราณคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) อำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตร วีดิทัศน์การดำเนินงานสหกรณ์โคนมหนองโพ ฯ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและแปรรูปน้ำนมเป็นผลิตภัณฑ์นมของประเทศ โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งโรงงานนมผงชื่อ “บริษัทผลิตภัณฑ์ นมหนองโพ จำกัด” ขึ้นเมื่อปี ๒๕๑๕ เพื่อแก้ปัญหาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไม่มีที่ขายน้ำนมดิบ และทรงรับไว้ใน พระบรมราชูปถัมภ์ โดยสามารถสามารถช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ในสหกรณ์ ฯ อาทิ การดำเนินงานในอาคารรับนมดิบ และอาคารโรงงานผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ เป็นต้น ต่อจากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ทรงรับฟังการบรรยายสรุปพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของจังหวัดราชบุรี และทอดพระเนตรส่วนจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ เสร็จแล้ว ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ค่ายภาณุรังษี กรมการทหารช่าง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของ

/จังหวัดราชบุรี …

– ๒ –

จังหวัดราชบุรี จากนั้น ประทับรถรางพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์ทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี ทอดพระเนตรนิทรรศการต่าง ๆ ในพิพิธภัณฑ์ ได้แก่ นิทรรศการประวัตินามค่าย นิทรรศการจัดแสดงเอกสารประวัติศาสตร์ของพระบิดาเหล่าทหารช่าง เป็นต้น
ในตอนบ่าย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งสักการะพระมงคลบุรี และพระศรีนัคร์ ต่อจากนั้น ทรงนำนักเรียนนายร้อย ฯ เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของปูชนียสถานสมัยทวารวดี ภายในวัดมหาธาตุวรวิหาร เดิมเรียกว่า วัดหน้าพระธาตุ หรือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ตั้งอยู่เกือบใจกลางเมืองราชบุรีเก่า หรือ เมืองชย ราชบุรี ต่อจากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริษัท เถ้าฮงไถ่ จำกัด อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผาแห่งแรกของจังหวัดราชบุรี โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการศิลปกรรมดินเผาประดับรอบพระเมรุมาศ นิทรรศการภาพถ่ายภาชนะดินเผา “ฟูกุชิมา” (Fukushima) และทอดพระเนตรการสาธิตกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา เสร็จแล้ว ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดโขลงสุวรรณคีรี ในบริเวณเมืองโบราณคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ทอดพระเนตรโบราณสถานในบริเวณดังกล่าว จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรวิถีชีวิตของชาวไทยวน ณ ตลาดไทยวน ซึ่งอพยพมาจากเมืองเชียงแสนมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านคูบัว และยังคงอนุรักษ์ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ภาษาพูด และการแต่งกาย โดยเฉพาะภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรม โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการแสดงชุด ไทยวนย้ายแผ่นดิน สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์