วันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๗.๔๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ฯ นำ คณะบุคคลผู้บริจาคเงินและสนับสนุนกิจการ
ของมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ต่อจากนั้น
ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี คระกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓