วันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2564

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๔ ของสำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และทรงปาฐกถาพิเศษเนื่องในโอกาสครบ ๒๐ ปีแห่งความสัมพันธ์
ไทย – เซิร์น ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทาน
พระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับ ดังนี้
– นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นำ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ตามลำดับดังนี้
๑. นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรเบลเยียมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรเบลเยียม นายเสข วรรณเมธี เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย
ประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส มาก่อน
๒. นางสาวภาสพร สังฆสุบรรณ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเช็ก เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเช็ก นางสาวภาสพร สังฆสุบรรณ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน
ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาก่อน
๓. นายชาตรี อรรจนานันท์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ นายชาตรี อรรจนานันท์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการกงสุล มาก่อน ๔. นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปน นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูต
สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐตุรกี มาก่อน

/๕. นางสาวภัทรัตน์…
– ๒ –

๕. นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอินเดีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอินเดีย นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ มาก่อน
๖. นายนิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม นายนิกรเดช พลางกูร เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง มาก่อน
๗. นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ
ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทาง
ไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูต
สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ มาก่อน
– นางเมทินี ชโลธร นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมุดทะเบียนสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา
แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เพื่อทรงลงพระนามาภิไธย พร้อมกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
หนังสือสำคัญทรงดำรงตำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งเนติบัณฑิตยสภา และฉลองพระองค์ครุยเนติบัณฑิต