วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพฤหัสบดี  ที่  ๒๕  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

 

วันนี้  เวลา  ๑๓.๓๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย  ภู่งาม องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่

พระราชมงคลวชิรารักษ์ พิทักษ์ธรรมคณาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดป่าภูมิพิทักษ์                             อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรอง
ที่ประทับ อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ ๘ อำเภอเมืองสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ ไปทรงเปิดศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่อีสานใต้ส่วนแยกสุรินทร์                 ณ โครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๒๓ ค่ายวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมืองสุรินทร์
และทอดพระเนตรกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองคันนา และบ้านของราษฎรที่เข้าร่วมโครงการ
ทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” บ้านหนองคันนา อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๒๓  ค่ายวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลตรี สาธิต  เกิดโภค ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๕
กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานผลการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ฯ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไป
ทรงเปิดศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่อีสานใต้ส่วนแยกสุรินทร์ เพื่อเป็นแหล่งผลิตพันธุ์ปลาพระราชทาน ซึ่งในปัจจุบันสามารถขยายพันธ์ปลานิลจิตรลดาได้เดือนละ ๓๐,๐๐๐ ตัว  ต่อจากนั้น
เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ที่ได้จัดฝึกอบรมความรู้ มอบพ่อพันธุ์ – แม่พันธุ์ปลานิลจิตรลดาแก่กำลังพล ชาวบ้าน เครือข่ายโรงเรียนพื้นที่ชายแดน และชุมชนโดยรอบ เพื่อนำไปเพาะเลี้ยงแบบธรรมชาติ  การนี้ ทรงปล่อยปลานิลจิตรลดา เพื่อเป็นพ่อพันธ์แม่พันธุ์ในการ
ผลิตพันธุ์ปลาพระราชทานแก่ราษฎรต่อไป  เสร็จแล้ว พระราชทานพระราชวโรกาสให้ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
กราบบังคมทูลรายงานเรื่องการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” และการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์  จากนั้น ทอดพระเนตรแปลงผักของโครงการทหารพันธุ์ดี ฯ  ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัส เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่กำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านหนองคันนา อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

เวลา ๑๒.๑๕ น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการขยายผลโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” โรงเรียนบ้านหนองคันนา อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  ในโอกาสนี้ พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ พลตรี วีระยุทธ  รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงาน
การขยายผลโครงการ ฯ จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมมัคคุเทศก์ ๓ ภาษา  กิจกรรม
ข้าวเกษตรอินทรีย์วิถีหนองคันนา  กิจกรรมทหารพันธุ์ดีสอนน้องนักเรียน  กิจกรรมขนมไทยสไตล์หนองคันนา

 

/กิจกรรม …

 

– ๒ –

 

กิจกรรมการปลูกผักพระราชทาน และกิจกรรมการเลี้ยงไก่เพื่ออาหารกลางวัน  ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” บ้านหนองคันนา อำเภอ
พนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  ในการนี้ ทอดพระเนตรแปลงผัก  ธนาคารน้ำใต้ดิน  การปลูกผักและเลี้ยงกบพระราชทาน  การปลูกผักปลอดภัยในครัวเรือน  การปลูกผักและเลี้ยงไก่ เป็ด กบพระราชทาน  และการปลูกผัก และเลี้ยงวัวของโครงการวิสาหกิจชุมชน  จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานถุงพระราชทานและ
เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้แทนทหารและตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดน ณ กองพันทหารราบที่ ๒๑
อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจ  สมควรแก่เวลา
จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ ๘ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์