วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๙.๔๒ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง
ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเปิดการประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรม และความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ ๒ ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๒๕ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓
ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ อาคารศรีจุลทรัพย์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๒๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ ๑๑๒ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเปิดสอนเมื่อปี ๒๕๓๔ รับนักเรียนจากบ้านโป่งไฮ และหมู่บ้านใกล้เคียง ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า ละลาหู่ สื่อสารโดยใช้ภาษาถิ่น ปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนรวม ๑๖๘ คน และนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ๗ คน นักเรียนมีผลการเรียนในเกณฑ์ปานกลาง จึงจัดสอนเสริม โดยได้รับ
การสนับสนุนจากมูลนิธิพุทธรักษา ส่งครูไปช่วยสอนทำให้มีผลการเรียนดีขึ้น โอกาสนี้ ทอดพระเนตรโครงการตามพระราชดำริ โดยกิจกรรมส่งเสริมวิชาชีพ มีการสอนการทำหมอนใบชา ตัดเย็บพวงกุญแจเศษผ้า และทำ
ไม้กวาด ด้านการเรียนการสอน มีการนำสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ กิจกรรมสหกรณ์
มีการสอนให้นักเรียนมีความรู้เรื่องสหกรณ์ การทำบัญชี รายรับรายจ่าย และการออม โครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน มีการทำการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง มีแปลงปลูกพืชผัก เพาะเห็ด เลี้ยงไก่ไข่ สุกร
และปลา ผลผลิตเพียงพอสำหรับประกอบอาหารกลางวัน ควบคู่กับนมถั่วเหลือง ทำให้นักเรียนมีร่างกายแข็งแรง จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารเกษตรสิริสุข” ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร ก่อสร้าง
ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญอักษรพระนามาภิไธย สธ. ประดับที่ป้ายชื่ออาคาร ภายในแบ่งเป็นส่วนจัดการผลผลิต ห้องแปรรูปถนอมอาหาร ห้องบรรจุและตัดแต่ง ห้องล้าง
ทำความสะอาด และห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย จากนั้น ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกให้บริการราษฎรในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อ และระบบทางเดินหายใจ และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๖.๓๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิท ๘ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาล
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนรวม ๑๑๗ คน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
มีผลสอบคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยระดับโรงเรียนสูงขึ้น และเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาทุกคน โอกาสนี้ พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ ๑ แก่ครูตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ ๓๒ ที่ถวายงาน

/ด้านการศึกษา …..

– ๒ –

ด้านการศึกษาครบ ๒๐ ปี จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมในโครงการตามพระราชดำริ อาทิ กิจกรรมสหกรณ์
ซึ่งโรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนจัดการเรียนรู้สหกรณ์ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ ประเภทโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ กลุ่มโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีผลผลิตทางการเกษตรเพียงพอสำหรับบริโภค และเหลือจำหน่ายผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียน พร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพผ่านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านการแปรรูปผลิตภัณฑ์และส่งเสริมอาชีพ เช่น ข้าวเกรียบจิงจูฉ่าย ปลาเส้นปรุงรส และปักผ้าลายอาข่า จากนั้น ทอดพระเนตรการเรียนการสอนชั้นอนุบาล โดยวิธีการสอนแบบมอนเตสซอรี ซึ่งคำนึงถึงความต้องการของเด็ก โรงเรียนจัดเตรียมสิ่งแวดล้อม และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัย ให้เด็กลงมือทำด้วยตนเองจะได้พัฒนาตนเองจากสิ่งแวดล้อม และเครื่องมืออุปกรณ์ที่จัดระบบไว้ให้ ส่งผลดีต่อนักเรียนที่มีความสนใจในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรศูนย์วัฒนธรรมชาวอาข่า จัดแสดงอุปกรณ์และอาหารที่เกี่ยวข้องกับชนเผ่าอาข่า เพื่ออนุรักษ์และสืบสานความภูมิใจในชาติพันธุ์ จากนั้น ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกให้บริการราษฎรในพื้นที่ และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาท
รับเสด็จ ซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าต่าง ๆ ได้แก่ อาข่า เมี่ยน และลัวะ สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับพระตำหนักดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย