วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ.2566
ข่าวในพระราชสำนัก
                            พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี  ที่  ๒๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๖
วันนี้  เวลา ๑๕.๐๕ น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายภราดร  พวงดี กรรมการสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตร จังหวัดฉะเชิงเทรา
และจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๖ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินค่าตอบแทนวิทยากร โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี
ในโอกาสนี้ พระภิกษุ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
– นายแพทย์ธงชัย  กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย
และออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นางสุภาพร  การย์กวินพงศ์ นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย และออกร้านงานกาชาด
ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายขรรค์  ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นำ
นายกฤษณ์  จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนโครงการปรับปรุงอาคาร สก.
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
– นายเฉลิมชัย  สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง นำ คณะผู้บริหารกรมประมง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้สะสมจากการออกร้านงานกาชาด ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายไพฑูรย์  จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นำ คณะผู้บริหาร
และครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย  ในโอกาสนี้ คณะครูที่จะเกษียณอายุราชการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา และรับพระราชทานเข็มที่ระลึก
– นายวิวัฒน์  ชูศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นำ คณะผู้บริหาร
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์  และโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย  ในโอกาสนี้ คณะครูที่จะเกษียณอายุราชการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา และรับพระราชทานเข็มที่ระลึก
/- นายพะโยม …
– ๒ –
– นายพะโยม  ชิณวงศ์ นายกสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
นำ คณะกรรมการจัดงานเดิน – วิ่ง เพื่อการกุศล “สิรินธรราชวิทยาลัย มินิมาราธอน ครั้งที่ ๒” เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงาน ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย  ในโอกาสนี้
ผู้มีอุปการคุณ และคณะกรรมการจัดงาน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มที่ระลึก
– นายเปโดร  สวาห์เลน (Mr. Pedro Zwahlen) เอกอัครราชทูตแห่งสมาพันธรัฐสวิส
ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับหน้าที่
เวลา ๑๔.๐๒ น.  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา ไปทรงเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี ๒๕๖๖ (World Rabies Day 2023)
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้  เวลา ๑๐.๓๐ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อนึ่ง  เมื่อวันพุธ ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖  เวลา ๑๙.๕๐ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานและเบิกคณะกรรมการอิสลาม
ประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓๑ ราย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
รับพระราชทานโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัล
ต่อจากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน  ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานและเบิกผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน
ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานรางวัล
ประจำปี ๒๕๖๕  จำนวน ๒๘ ราย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรางวัล
  ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่
  เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงวางพวงมาลัย
และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
ทรงแย้มพระสรวลให้กับประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนืองแน่น  ซึ่งต่างพร้อมใจเปล่งเสียง
“ทรงพระเจริญ”  อย่างกึกก้อง  จากนั้น จึงเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว
/สนามกีฬากลาง …
– ๓ –
สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์
พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อเสด็จ
พระราชดำเนินถึง ทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ แล้วประทับเครื่องบินพระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร