วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๑๘.๑๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงวางพุ่มดอกไม้
ถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๘.๔๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะกรรมการ
มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานมูลนิธิ ฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด นำ นักเรียนทุนพระราชทาน ฯ รุ่นที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานทุนการศึกษา นักเรียนทุนพระราชทาน ฯ ดีเด่น รุ่นที่ ๑๒ และ ครูดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ กับนักเรียนทุนพระราชทาน ฯ รุ่นที่ ๖ รุ่นที่ ๗ และรุ่นที่ ๘ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และนักเรียนทุนเฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี ๒๕๖๖ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้บรรจุเข้ารับราชการ และรับพระราชทานทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ในการนี้ คณะครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน
ด้วยทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ และเงินจากผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
(ม.ท.ศ.) ที่ผ่านมา ๑๔ ปี มูลนิธิ ฯ จัดสรรทุนพระราชทานไปแล้ว ๗๐๑ ล้านบาท มีนักเรียนผู้ได้รับทุน ๑๔ รุ่น จำนวน ๒,๒๔๐ ราย ปัจจุบัน มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ๘ รุ่น กว่า ๙๐๐ ราย ร้อยละ ๘๐
มีงานทำแล้วทั้งในภาครัฐและเอกชน และร้อยละ ๖๕ กลับไปทำงานในภูมิภาคและภูมิลำเนาของตนเอง
ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ มูลนิธิ ฯ ได้จัดสรรทุนพระราชทาน สำหรับนักเรียนทุน ฯ รุ่นที่ ๑๕
จำนวน ๑๗๑ ราย และรุ่นที่ ๗ ถึงรุ่นที่ ๑๔ จำนวน ๙๙๘ ราย ที่กำลังเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และปริญญาตรี รวมเงินทุนพระราชทานในปีนี้ ทั้งสิ้น ๙๖ ล้านบาท นอกจากนี้ ในปีนี้คัดเลือกนักเรียนทุนดีเด่น
รุ่นที่ ๑๒ จำนวน ๑๐ ราย เป็นผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีทัศนคติที่ถูกต้องดีงาม
มีจิตอาสา และคัดเลือกครูดีเด่นจากทุกภาค จำนวน ๘ ราย ที่เป็นครูผู้ทุ่มเททำหน้าที่ครูเพื่อศิษย์อย่างแท้จริง สมควรแก่การยกย่อง เข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ สำหรับนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นทุนการศึกษา
ระดับปริญญาโทในต่างประเทศ และในประเทศ ที่ได้บรรจุเข้ารับราชการ จำนวน ๑๐ ราย บรรจุเข้ารับราชการแล้ว เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ปฏิบัติงานในหน่วยราชการต่าง ๆ อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยปฏิบัติราชการในส่วนกลาง ๒ ปี แล้วจึงไปศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะกลับไปปฏิบัติราชการยังภูมิลำเนาของตนเองต่อไป
/นับเป็น…

 

– ๒ –

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สำหรับนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.
ที่ล้วนมีจิตใจมั่นคง จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มุ่งมั่นดำรงตนให้ถึงพร้อม ด้วยความดี มีคุณธรรม และความรู้ ร่วมทำประโยชน์ให้ส่วนรวมและประเทศชาติตอบแทนคุณแผ่นดินต่อไป
เวลา ๐๗.๐๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ
ปีใหม่ ๒๕๖๗ ณ หน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๐๘.๕๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๕ ณ อาคารกีฬา ๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เป็นวันที่ ๒
เวลา ๐๖.๓๔ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบ ๖๙ ปี ณ บริเวณหลังอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ
พระชนมพรรษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๐.๒๙ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับ รองศาสตราจารย์วัชรินทร์
กาสลัก นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ นิสิต นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี
และสอบได้เป็นที่ ๑ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๖ รับเหรียญรางวัลเรียนดี และผู้ได้รับรางวัล
การประกวดตำราดีเด่น ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๖ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ของกองทุนเพื่อการศึกษา
และวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง