วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในงานปิดภาคเรียนโรงเรียนชัยพิทยพัฒน์
มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๕๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทอดพระเนตรพื้นที่เรียนรู้
ทางวัฒนธรรมของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๑๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการทหารพันธุ์ดี ณ ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งได้ดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๖๓ บนพื้นที่ ๑๐๗ ไร่ ประกอบด้วย กิจกรรมการเกษตร โดยการปลูกผักปลอดภัย
อาทิ กระเจี๊ยบเขียว พริกขี้หนูพระราชทาน คะน้าน่าน และถั่วฝักยาวล้านนา กิจกรรมการปศุสัตว์ โดยการเลี้ยงเป็ดไข่บางปะกง เป็ดพันธุ์บาร์บารี่ ซึ่งเป็นเป็ดพันธุ์เนื้อที่ได้รับจากฟาร์มบ้านกร่าง จังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสนี้ พระราชทานเป็ดพันธุ์กบินทร์บุรี จำนวน ๔๐ ตัว และกิจกรรมการประมง โดยการเลี้ยงปลานิลจิตรลดา และการทดลองเลี้ยงปลาสลิดในบ่อดิน ในโอกาสนี้ พระราชทานพันธุ์ปลาสลิด และทรงปล่อยปลาสลิดลงในบ่อ จำนวน ๖๙๙ ตัว จากนั้น ทอดพระเนตรการเลี้ยงไก่กระดูกดำ ซึ่งเป็นไก่พันธุ์พื้นเมืองที่นิยมเลี้ยงทางภาคเหนือ และมีโปรตีนสูง
ต่อจากนั้น ทรงปลูกต้นพริกไทยพันธุ์ซีลอน ที่มีสรรพคุณช่วยให้เจริญอาหาร ขับลมในช่องท้อง โดยจะส่งผลผลิต
ที่ได้ไปยังวังสระปทุม เพื่อแปรรูปเป็นพริกไทยดอง นอกจากนี้ โครงการปลูกสมุนไพร ได้ทำการปลูกว่านนางคำ
ไพล ขมิ้น ตะไคร้ มะกรูด และฟ้าทะลายโจร ที่มีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการของโรคโควิด ๑๙ และทดลอง
เพาะเห็ดฟางในภาชนะรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนำความรู้ไปขยายผลให้กับประชาชนที่มีความสนใจ ส่วนโครงการ
เลี้ยงกบพันธุ์พระราชทาน ทดลองเลี้ยงกบ ๓ สายพันธุ์ ได้แก่ กบนาน่านจากจังหวัดน่าน กบทุ่งกุลาจากจังหวัดสุรินทร์ และกบจานนาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับจากศูนย์ผลิตพันธุ์กบพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” โครงการทหารพันธุ์ดี จังหวัดน่าน ในการนี้ พระราชทานพันธุ์กบ ๓ สายพันธุ์ จำนวน ๕๐๐ ตัว เพื่อเพาะเลี้ยง
เป็นพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ และนำไปขยายพันธุ์ในโครงการ ฯ และทอดพระเนตรโครงการผลิตน้ำส้มควันไม้ ที่สามารถนำผลผลิตไปใช้ป้องกันและกำจัดโรคพืชที่เกิดจากแมลงในแปลงเพาะปลูก และทำการทดลองเพาะเลี้ยงเชื้อรา
ไตรโคเดอร์ม่า เพื่อป้องกันและกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ดี
ซึ่งเป็นไก่ประดู่หางดำพระราชทานจากโครงการทหารพันธุ์ดี จังหวัดน่าน และศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นพันธุ์ไก่ที่เลี้ยงง่าย มีอัตราการเจริญเติบโตที่ดี ทนทานต่อโรค ในโอกาสนี้ พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายไก่พันธุ์เหลืองฮ่องไคร้ จากนั้น ทรงรับฟังรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายขุนจอมธรรม อำเภอเชียงคำ

/จังหวัดพะเยา …

– ๒ –

จังหวัดพะเยา โครงการตำรวจพันธุ์ดี ตำรวจภูธรภาค ๕ และโครงการตำรวจพันธุ์ดี ตำรวจภูธรภาค ๖
ในการนี้ พระราชทานพระราชดำรัส เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่กำลังพลและเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง ด้วย สมควรแก่เวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร