วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๑๖.๔๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ หอประชุมอาคารกิติยาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นวันที่ ๒
เวลา ๑๔.๕๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงาน “คอมมาร์ต ๒๐๒๓” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระโอวาท ความว่า ปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับนี้
เป็นเครื่องรับรองวิทยฐานะของแต่ละคน ว่ามีความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในสาขาที่ได้พากเพียรศึกษา
เล่าเรียนมา กล่าวได้ว่า บัณฑิตทุกคนเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของประเทศ เพราะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูง ในสาขาวิชาต่าง ๆ จึงขอให้ทุกคนถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่จะต้องขวนขวาย
ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และฝึกฝนความสามารถให้เพิ่มพูนขึ้นอยู่เสมอ แล้วนำความรู้ความสามารถทั้งนั้น
ไปใช้ประกอบกิจการงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์สุจริต และความเสียสละ
โดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์เฉพาะตน หากปฏิบัติได้ดังนี้ บัณฑิตก็จะสามารถสร้างความ
เจริญมั่นคงให้แก่ตนเองและประเทศชาติได้ สมกับที่มีวิทยฐานะอันสูง