วันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพฤหัสบดี  ที่  ๔  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๔

 

วันนี้  เวลา  ๑๗.๓๒  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ตามลำดับดังนี้

– นายฟาน  จี๊  ทัญ (Mr. Phan  Chi  Thanh) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย นายฟาน  จี๊  ทัญ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการสภาแห่งชาติด้านการพัฒนา
ที่ยั่งยืนและการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาก่อน

– นายยาโรสลัฟ  เอาต์ (Mr. Jaroslav  Auxt) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสโลวักประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสโลวักประจำประเทศไทย นายยาโรสลัฟ  เอาต์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมนโยบายสหภาพยุโรป ๒ กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสโลวัก มาก่อน

– นางโกโลนเน  อัปปุหามิลาเค  จมินทะ  อิโนกา  โกโลนเน (Mrs. Colonne  Appuhamillage Chaminda  Inoka  Colonne) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทย นางโกโลนเน  อัปปุหามิลาเค  จมินทะ  อิโนกา  โกโลนเน เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมตะวันออกกลาง กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
มาก่อน

– นายคิปทิเนสส์  ลินด์ซีย์  คิมโวเล (Mr. Kiptiness  Lindsay  Kimwole) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม
แห่งสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย นายคิปทิเนสส์  ลินด์ซีย์  คิมโวเล เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมเอเชีย ออสตราเลเซีย และหมู่เกาะแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเคนยา มาก่อน

– นางแซรัป  แอร์ซอย (Mrs. Serap  Ersoy) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย

 

/ก่อนที่จะ …

 

– ๒ –

 

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย นางแซรัป  แอร์ซอย เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ
สาธารณรัฐตุรกี มาก่อน

– นายโอวีคูโรมา  โอโรกุน  เจบะฮ์ (Mr. Ovikuroma  Orogun  Djebah) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทย นายโอวีคูโรมา  โอโรกุน  เจบะฮ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการหนังสือพิมพ์ เดอะ นิว ดิโพลแมท (The New Diplomat) สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย มาก่อน

เวลา  ๑๘.๒๔  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำ คณะผู้จัดทำหนังสือ “เฉลิมราชพัสตรา” เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายหนังสือ “เฉลิมราชพัสตรา” เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย และ
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไหม แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

เวลา  ๑๓.๔๐  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดชูจิตธรรมาราม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เวลา  ๑๗.๕๒  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

เวลา  ๑๔.๐๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระวชิรญาณโสภณ
ณ วัดราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๑.๐๔  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
ณ หอประชุมโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม อำเภอกันทรวิชัย และพื้นที่อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม