วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๔.๕๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– คณะกรรมการร้านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– รองศาสตราจารย์สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นำ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงาน
เทศน์มหาชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช
– ท่านผู้หญิงอิศรา บูรณะศิริ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นางกานต์มณี เศรษฐจิรชัย และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๒. คณะผู้บริหารบริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด ในนามของ KTIS Group
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เพื่อใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านสายใจไทย อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
– พลตำรวจโท ธนา ชูวงศ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๗ นำ คณะกรรมการจัดการประกวด
การอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการประกวด
การอนุรักษ์พระเครื่องดังกล่าว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– คณะกรรมการร้านสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่าย
สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– คณะกรรมการร้านสมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย กับเงินรายได้จากการ
ออกร้านในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ และจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– คุณหญิงตรึงใจ อิฐรัตน์ ประธานมูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการ
จัดงานพยากรณ์การกุศล สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
– พลเอก วีระพล เรี่ยมทอง ประธานที่ปรึกษามูลนิธิพลังพุทธคุณ นำ คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ และชมรมเปิดบ้านพระเครื่อง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการ
จัดประกวดพระเครื่องชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายอเล็กซานเดอร์ โรคาเทอร์รี่ กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ บี โอ เทรดดิ้ง
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถแทรคเตอร์อเนกประสงค์
เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
/ – นายวิบูลย์ ….
– ๒ –

– นายวิบูลย์ เลาหพงศ์ชนะ ประธานกรรมการบริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด นำ
คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร ในการดำเนินโครงการนำร่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ดังนี้
๑. นางยุพิน เลาหพงศ์ชนะ และครอบครัว
๒. นายกิตติพงษ์ เตรัตนชัย และครอบครัว
๓. นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล และครอบครัว
๔. นายสมศักดิ์ ถนอมวรสิน และนายชัชนนท์ ถนอมวรสิน
๕. นายประจักษ์ กาญจนพิมลกุล และนายปรานต์ กาญจนพิมลกุล
– หม่อมราชวงศ์พร้อมฉัตร สวัสดิวัตน์ ประธานกรรมการกองทุนพระองค์เจ้าวิมลฉัตร
นำ คณะกรรมการจัดการประกวด คณะกรรมการตัดสิน นักเรียนผู้ชนะเลิศ และผู้สนับสนุน การประกวด
สุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หัวข้อ “สุโขทัยและเมือง
บริวาร : มรดกโลกในมือเยาวชน” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการประกวด ฯ
และในโอกาสนี้ ผู้แทนคณะกรรมการจัดการประกวด ฯ คณะกรรมการตัดสินและผู้สนับสนุนการประกวด ฯ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก และผู้ชนะเลิศการประกวด ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท
รับพระราชทานถ้วยรางวัล
– นายจิ้ง พิพัฒน์เวช ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากง นำ คณะกรรมการจัดงาน
วันสารททิ้งกระจาด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานวันสารททิ้งกระจาด (พิธีซิโกว) ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อใช้ในการปรับปรุงห้องเก็บของพระราชทานและห้องเก็บยาพระราชทาน
และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่าง ๆ เพื่อพระราชทานแก่สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
– พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล ที่ปรึกษาเกียรติคุณถาวร และที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์ นำ คณะกรรมการจัดงานวันสารททิ้งกระจาด (พิธีซิโกว) เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานวันสารททิ้งกระจาด (พิธีซิโกว) ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อใช้ในการปรับปรุงคลังภูฟ้า ห้องเก็บของพระราชทานและห้องเก็บยาพระราชทาน และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
สิ่งของต่าง ๆ เพื่อพระราชทานแก่สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
– นางสาวสมทรง ยนตรรักษ์ ประธานฝ่ายพัฒนาเด็กพิเศษมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
– ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัญ มหาทุมะรัตน์ ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุน
มูลนิธิอานันทมหิดล นำ ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลที่สำเร็จการศึกษา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ
“เรื่องน่ารู้สำหรับประชาชน” ฉบับพระบารมีปกเกล้า เล่มที่ ๒๓
/ เวลา ๐๘.๔๐ น….

– ๓ –

เวลา ๐๘.๔๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จออกแทนพระองค์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง ประทานพระวโรกาสให้ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๐ “นครสวรรค์ศึกษาเกมส์” เฝ้ารับประทานไฟพระฤกษ์ เพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒ – ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ที่สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
เวลา ๐๙.๔๕ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปทรงบำเพ็ญ
พระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันทหารม้า ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ณ หอประชุม
ที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง และหอประชุมที่ว่าการอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๔๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ณ หอประชุม
ที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร และหอประชุมที่ว่าการอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร