วันพฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๐๙.๑๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นางทองเพียร พลนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากโครงการ “พุทธบุตรร่วมทำความดีถวายในหลวง ซึ่งทรงห่วงใยการศึกษาของคนไทย ปีที่ ๖” สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ในโอกาสนี้ พระภิกษุ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
– นางสาวพีรยา หาญพงศ์พันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ นำ คณะผู้บริหารและคณาจารย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา ภาคปรกติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นำ นายทาเคโอะ โนดะ
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม “ยูเมะพลัส ส่งต่อ…ความห่วงใย” ปีที่ ๗ สมทบทุน
สนับสนุนงานวิจัย และรักษาโรคมะเร็งผู้ด้อยโอกาสผ่านทางสภากาชาดไทย
– นางสาวปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)
นำ คณะผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) สะพานใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC) และโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายทุนการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ระดับปริญญาโท
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
– นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ รองประธานมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
และกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากรให้กับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๓
สมทบกองทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจนของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
– นายสมชาย พิศิษฐ์กุลสุนทร ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อกองทุนโครงการเกษตรอาหารกลางวัน
ในพระราชูปถัมภ์ ฯ นำ นายสุขุม สุขุมเจริญจิต และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
– นางสาวสุมาลี เคหสุขเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ประเทศไทย บริษัทเอบีฟู้ดแอนด์
เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการ
ออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ บำรุงสภากาชาดไทย และผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ เพื่อสนับสนุนกิจการ
ของสภากาชาดไทย
– นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเขาใหญ่โอโซนกอล์ฟ ครั้งที่ ๑๕
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
/- นายพะโยม …

– ๒ –

– นายพะโยม ชิณวงศ์ นายกสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม
เดิน – วิ่ง เพื่อการกุศล “สิรินธรราชวิทยาลัย มินิมาราธอน ครั้งที่ ๑” โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ อดีตผู้อำนวยการสมาคมสโมสรไลออนส์สากล นำ คณะผู้บริหาร
และสมาชิกสโมสรไลออนส์ในประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำแก่ผู้ป่วยวิกฤติ และเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ เพื่อพระราชทานแก่มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี และโรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดนครราชสีมา กับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารและสมาชิกสโมสร ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกด้วย
– นายดิเรก พรสีมา อดีตประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ นำ ผู้ได้รับรางวัลดีเด่นแห่งชาติทางคณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒ เฝ้าทูลละอองพระบาท
รับพระราชทานรางวัล
– นายอดิศร สินประสงค์ นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และผู้บริหารและกรรมการสมาคม ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้
นำ นักเรียนและนักศึกษาที่มีผลงานรางวัลระดับอาเซียนและนานาชาติ ระดับประเทศ เฝ้าทูลละอองพระบาท
รับพระราชทานรางวัลพระราชทาน “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” ประจำปี ๒๕๖๒ และคณะกรรมการคัดเลือกประเมินนักศึกษา ฯ ที่ทำงานต่อเนื่อง ๓ ปี เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มที่ระลึก
– นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และคณะ นำ ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสส.)
รุ่นที่ ๙ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานวุฒิบัตร และเข็มที่ระลึกของสถาบันอิศรา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๕๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายกิตติ์ชนม์ พิมลบรรยงค์ นำ กรรมการวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
และเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในโอกาสนี้ พระภิกษุ
ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
– นายสมชาย ติรัตน์สรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเสือช้าง อำเภอ
หนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี นำ คณะกรรมการวัดลุ่มเจริญศรัทธา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดทำโครงการ “พุทธบุตรร่วมทำดีถวายในหลวง ซึ่งทรงห่วงใยการศึกษา
ของคนไทย ปีที่ ๗” สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ในโอกาสนี้ พระภิกษุ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
– นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นำ คณะบุคคล
เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

/๑. หม่อมราชวงศ์สวัสดิวุฒิ …

– ๓ –

๑. หม่อมราชวงศ์สวัสดิวุฒิ สวัสดิวัตน์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการ
จัดกิจกรรม “๑๒ สิงหา ฮาล์ฟมาราธอน กรุงเทพ ฯ ๒๐๑๙” สมทบทุนศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
๒. นายศักดิ์ศิษฎ์ เจนกุลประสูตร นายกสโมสรโรตารีสวนจิตรลดา และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล ในโครงการ “สัตหีบฮาล์ฟมาราธอน 2020 รัน ฟอร์ เฮลท์ แอนด์ เฮล์พ” (Sattahip Half – Marathon 2020 Run for Health & Help) เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สำหรับใช้ในอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
– นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำ นายสุภกิต
เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา สนับสนุนการจัดหาระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ในระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหาร
มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ นำ ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิ ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ
มูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี
– คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา นายกสภาวิทยาลัยดุสิตธานี นำ คณะผู้บริหารวิทยาลัย
ดุสิตธานี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายหนังสือ “ตำรับอาหารไทย มาตรฐานวิทยาลัยดุสิตธานี” โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายหนังสือเล่มดังกล่าว เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย
– นางปนัดดา ผดุงรัชดากิจ พร้อมครอบครัว และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล มูลนิธิโรงพยาบาลรามาธิบดี ในการจัดสร้างห้องผู้ป่วยวิกฤต
ความดันลบ กับมูลนิธิโรงพยาบาลศิริราช ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และโดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย
– นายปรมินทร์ นิยมพันธ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท พีเอโฟน จำกัด พร้อมครอบครัว
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
หรือโรคโควิด ๑๙ เพื่อพระราชทานทหาร ตำรวจ ประชาชน และสถานพยาบาล ที่ต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์ – รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา นำ คณะผู้บริหารและคณะกรรมการจัดการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒๑ และครั้งที่ ๒๒
เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานการจัดการประกวด ฯ ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการประกวด ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัลด้วย