วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๐๘.๔๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๕ “Siriraj International Conference in Medicine and Public Health (SICMPH 2022)” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
และทรงเปิดนิทรรศการ “มหิดลบำเพ็ญ” ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๑๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย
ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายธานินทร์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาบริษัท ทรัพย์ยั่งยืน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด นำ
คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้ากากอนามัย เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย จากนั้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
นำ นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทาน
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อการพัฒนาการศึกษา
ในภูมิภาคเอเชีย ทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย ทุนการศึกษาพระราชทาน “ทุนเล่าเรียนหลวง”
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทุนการศึกษานามพระราชทาน “ลุ่มน้ำโขงพิจัย” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ในโอกาสนี้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– รองศาสตราจารย์สงคราม เหลืองทองคำ ประธานกรรมการแผนกสัตวแพทยศาสตร์
มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วยคณะ นำ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกสัตวแพทยศาสตร์
เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

/๑. นางสาว …

– ๒ –

๑. นางสาวธมลพรรณ เหล่าเจริญสุข ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
ประจำปี ๒๕๖๔ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์เปรียบเทียบ (Comparative Biomedical Sciences) ณ มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตท (The Ohio State University) สหรัฐอเมริกา
๒. นางสาวปุญญมณี แหยมเกตุ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี ๒๕๕๘ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ (Biomedical Sciences) จากมหาวิทยาลัย
เท็กซัสเอแอนด์เอ็ม (Texas A&M University) สหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงาน
ผลการศึกษา ต่อจากนั้น
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– ศาสตราจารย์ประนอม จันทรโณทัย นักวิจัยอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำ นายพงศกร
คุณาสิทธิ์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก สาขาอนุกรม วิธานพืช ณ วิทยาลัยทรินิตี้ดับลิน (Trinity College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์
ในโอกาสนี้ ครอบครัวนายพงศกร ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุน
การศึกษาเฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบ
แห่งสิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัย
คอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว สหพันธรัฐรัสเซีย
พร้อมด้วยนักเรียนทุนรัฐบาลที่จะไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยของสภาวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน สาธารณรัฐเกาหลี
ในโอกาสนี้ คณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้บริหาร สำนักงาน ก.พ. และคณะกรรมการพิจารณาทุน ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
เวลา ๑๔.๔๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงาน “โครงการหลวง ๕๓” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวาย
ที่หน้าหีบศพพระราชมงคลวชิรพล วิมลศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดป่าทศพล
มังคลาราม อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๒๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรม
ราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้

/- พลเอก …

– ๓ –

– พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)
มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน ฯ เป็นมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานที่จะสร้างโอกาสแก่เยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติ และทรงมีพระราชดำริพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และเงินที่มีผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย โดยเสด็จพระราชกุศล มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนที่ยากจนให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำ “โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร” เมื่อพุทธศักราช ๒๕๕๒ และต่อมาเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้ง “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร” (ม.ท.ศ.) เพื่อดำเนินการส่งเสริมเยาวชนที่เรียนดี ขยันหมั่นเพียร ประพฤติดี
มีคุณธรรม มีฐานะยากจน สามารถศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่ตรงตามความต้องการ โดยทรงวางหลักการกระจายทุนให้ครอบคลุมทุกจังหวัด อันเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพแก่เยาวชนไทย
– ศาสตราจารย์คลินิกสรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ นำ คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
– นายอนุศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์ ประธานกรรมการบริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์เบนท์ลีย์ (Bentley) เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
– นายภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย ประธานกรรมการบริษัท ทีเคไอ เพอร์เพชชวล จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายนาฬิกาปาเต็ก ฟิลิปป์ (PATEK PHILIPPE)
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และ
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายนาฬิกาปาเต็ก ฟิลิปป์ (PATEK PHILIPPE) แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี