วันพฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2566
ข่าวในพระราชสำนัก
                         พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี  ที่  ๕  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖
วันนี้  เวลา  ๐๙.๒๓  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  เป็นวันที่ ๑
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราโชวาท ความว่า  คำว่า  อิสระทางความ  คิด  ต้องมีอิสระทางความคิด  เป็นที่นิยมใช้กัน
หลายวงการ  จนเข้าใจกันไปว่า  ไม่ต้องฟังความคิดผู้อื่น  ถือความคิดของตนเป็นใหญ่  จริงอยู่  คำว่า  อิสระ
แปลว่า  เป็นใหญ่  เป็นไทแก่ตัว  ไม่ขึ้นแก่ใคร ๆ  แต่ความเป็นใหญ่ทางความคิด  ไม่สามารถเกิดขึ้นลอย ๆ  ได้ ความคิดอ่านต้องมีพื้นฐานของความรู้ความคิดรอบด้าน  จะเป็นใหญ่ทางความคิดได้  ต้องอาศัยการสะสมความรู้ กลั่นกรองไตร่ตรองให้ถูกต้องแจ่มชัด  จึงจะสามารถเป็นใหญ่ทางความคิดนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวมได้  เช่นนี้จึงนับว่าเป็นใหญ่เหนือความคิด  บังคับบัญชาความคิดได้  การดื้อดึงถือความคิดของตนเอง
เป็นใหญ่  ที่ไม่มีรากฐาน  ไม่ฟังความคิดผู้อื่น  ไม่หาความรู้เพื่อตรวจสอบว่าคิดถูกต้องสมควรเป็นประโยชน์หรือไม่ เรียกได้ว่าเป็นทาสของความคิด  ถูกความคิดอันไม่ได้ไตร่ตรองให้ถูกต้องครอบงำ  เมื่อนำไปใช้จึงเกิดความเสียหายเดือดร้อน  อาจจะรุนแรงถึงเป็นภัยฆ่าฟันกัน  บัณฑิตทั้งหลายเป็นผู้เล่าเรียนมาก  จึงเป็นความหวังของบ้านเมืองว่า   จะได้รู้จักใช้ความคิด  รู้จักไตร่ตรอง  ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  รู้จักเสาะแสวงหาความรู้มาพิจารณาให้ทราบ
ตระหนักว่า  ความคิดอ่านของตนถูกต้อง  เป็นประโยชน์รอบด้าน  เป็นคุณต่อบ้านเมือง
เวลา  ๑๓.๔๑ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  เป็นวันที่ ๑
เวลา  ๑๗.๑๔  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสุนันทา  ลีเลิศพันธ์  ประธานกลุ่มบริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด นำ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ๔๒ ปี ดอกบัวคู่ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน ฯ สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
เวลา  ๑๔.๒๒  น.  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง
เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่าง
วันที่ ๕ – ๘ ตุลาคม ๒๕๖๖
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
/ในวันเดียวกันนี้ …
– ๒ –
ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้  นายพลากร  สุวรรณรัฐ  องคมนตรี  เป็นผู้แทนพระองค์  ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล
๑๐๐ วัน พระราชทานศพ ท่านผู้หญิงทัศนีย์  บุณยคุปต์  ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ท.จ.ว.,ว.ป.ร.๒.,ภ.ป.ร.๓
ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร