วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพฤหัสบดี  ที่  ๕  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้ เวลา ๐๙.๓๔  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้

– นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำ คณะบุคคล
เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

๑. นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ใช้ในการปรับปรุงอาคาร       โรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนาลาดบัวหลวง ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒. นายสุริยนต์ จันทร์ศิริ ประธานสหภาพแรงงานธนาคารกรุงไทย และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

– นายวุฒิกร ทัพพ์ธันยบูรณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เจเจไฮเทคเซ็นเตอร์  จำกัด และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) สำหรับการเกษตร เพื่อทรงใช้
ตามพระราชอัธยาศัย

– นางสาวมะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี นำ
คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี และคณะผู้บริหารโรงเรียนหนองแซงวิทยา
อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลาฤกษ์ เพื่อทรง
พระสุหร่ายและทรงเจิม สำหรับเชิญไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ในการสร้างอาคารเรียนเพื่อทดแทนอาคารเรียนไม้
หลังเก่าที่ชำรุดเนื่องจากใช้งานมานานถึง ๔๘ ปี และในโอกาสนี้ นายวิบูลย์ สุขอนันตธรรม ประธานอุปถัมภ์โรงเรียน ฯ และนางอรุณลักษณ์ รติสุขพิมล ที่ปรึกษาโรงเรียน ฯ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย

เวลา  ๑๗.๔๓  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๖  ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา อาคารโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

เวลา  ๐๙.๐๐  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์  ประธานองคมนตรี  เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๐๙.๑๖ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้  พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง  องคมนตรี  ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาว และชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว
ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์  จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดมหาสารคาม  ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย์  หอประชุมที่ว่าการอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  และหอประชุมที่ว่าการอำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม