วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๙.๓๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำ คณะบุคคล
เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ใช้ในการปรับปรุงอาคาร โรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนาลาดบัวหลวง ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. นายสุริยนต์ จันทร์ศิริ ประธานสหภาพแรงงานธนาคารกรุงไทย และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– นายวุฒิกร ทัพพ์ธันยบูรณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เจเจไฮเทคเซ็นเตอร์ จำกัด และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) สำหรับการเกษตร เพื่อทรงใช้
ตามพระราชอัธยาศัย
– นางสาวมะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี นำ
คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี และคณะผู้บริหารโรงเรียนหนองแซงวิทยา
อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลาฤกษ์ เพื่อทรง
พระสุหร่ายและทรงเจิม สำหรับเชิญไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ในการสร้างอาคารเรียนเพื่อทดแทนอาคารเรียนไม้
หลังเก่าที่ชำรุดเนื่องจากใช้งานมานานถึง ๔๘ ปี ในโอกาสนี้ นายวิบูลย์ สุขอนันตธรรม ประธานอุปถัมภ์โรงเรียน ฯ และนางอรุณลักษณ์ รติสุขพิมล ที่ปรึกษาโรงเรียน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เวลา ๑๗.๔๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา อาคารโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๑๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาว และชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว
ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดมหาสารคาม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย์ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และหอประชุมที่ว่าการอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม