วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๐๘.๑๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดอาคาร “บูรณมงคล”
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เวลา ๑๗.๑๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุม
สามัญประจำปี ๒๕๖๕ ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา อาคารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ท้องพระโรง ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงบรรยาย เรื่อง “การเกิดเนื้องอก” (Oncogenesis) พระราชทานแก่นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์ นักศึกษาพยาบาล และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๔๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ
ตามพระราชดำริของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรม ๙ สมาคมจีนแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๒ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน ๕๒๔ คน ในการนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ ที่ให้นักเรียนเรียนรู้การเขียนโปรแกรมในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหวผ่านจอสมาร์ทบอร์ด ทำให้มีความน่าสนใจและเข้าใจง่าย ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้จัดสรรพื้นที่การเกษตร ปลูกข้าว ๔ ไร่
ไม้ผล ๓ ไร่ ผัก ๒ ไร่ ประมง ๓ ไร่ และปศุสัตว์ ๓ งาน ส่วนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร มีศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดบุรีรัมย์
มาส่งเสริมการปลูกหม่อนในโรงเรียน และสอนแปรรูปการทำน้ำลูกหม่อนไปจำหน่ายที่ร้านค้าสหกรณ์ ด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการเล่นเครื่องดนตรีไทย อาทิ กลองกันตรึม ปี่อ้อ ซอด้วง ซออู้ ฉิ่ง และฉาบ โดยรวมกลุ่มตั้งวงดนตรี “กันตรึม” ซึ่งเป็นการละเล่นพื้นบ้านของชาวไทยเชื้อสายเขมร ใช้ประกอบการร่ายรำ
และบวงสรวง ตามงานสำคัญของโรงเรียนและชุมชน ส่วนโครงการฝึกอาชีพ มีวิทยากรจากวิทยาลัยเทคนิคนางรอง สอนการตัดผมชาย การทำเครื่องประดับจากโอเอซิส การทำพวงกุญแจ รวมทั้งพัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้ ขยายผลสู่ชุมชน

/ในวันเดียวกันนั้น …
?
– ๒ –

ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๓.๓๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทรัพย์ทรายทอง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน ๙๓ คน นักเรียนมีภาวะโภชนาการดี ได้รับการส่งเสริมให้รับประทานอาหารครบ ๕ หมู่ และเสริมการรับประทานไข่ในมื้อกลางวัน โดยจัดครูพยาบาลออกไปเยี่ยมบ้าน เพื่อให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่ผู้ปกครองเดือนละ ๑ ครั้ง ในการนี้ ทอดพระเนตรการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สามารถผลิตเนื้อสัตว์ได้เพียงพอ
แต่ถั่วเมล็ดแห้ง พืช และผลไม้ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากโรงเรียนเป็นพื้นที่ลาดชัน ในปี ๒๕๖๔ จึงได้ปรับถมดิน
เพื่อเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก และยกร่องแปลงผักเพิ่มเติม ส่วนโครงการฝึกอาชีพ ฝึกให้นักเรียนทำไข่เค็มดินภูเขาไฟ
จากไข่เป็ดที่ผลิตได้ในโรงเรียน และดินภูเขาไฟที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อใช้บริโภคในโรงเรียน และส่งขายผ่านระบบสหกรณ์ โอกาสนี้ ทรงติดตามการดำเนินงานของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
ซึ่งเริ่มดำเนินการในปี ๒๕๕๖ ใน ๕ อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอกะสัง อำเภอพลับพลาชัย อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอพุทไธสง และอำเภอนางรอง มีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือกัน
โดยลดรายจ่ายและสร้างรายได้จากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น ผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อบริโภคในครัวเรือน
และบางส่วนส่งขายผ่านระบบออนไลน์ สร้างรายได้ให้กับครอบครัว สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนิน
ไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๑ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร