วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๐๙.๑๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธาน ไปมอบบ้านพระราชทานแก่ครอบครัว นางสาวภัทรวดี กาฬรัตน์
ณ บ้านเลขที่ ๑๐๐๑ หมู่ที่ ๔ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่