วันพฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๑๔.๒๕ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จออก
ณ วังศุโขทัย พระราชทานพระวโรกาสให้ เจ้าหน้าที่บริษัท ทีแอชโรโบติก จำกัด เฝ้า ถวายเครื่องฟอกอากาศ
เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาล จำนวน ๑๓ โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โรงพยาบาลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โรงพยาบาลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โรงพยาบาลยะหริ่ง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
และโรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ต่อจากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้ พลตำรวจโท วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เฝ้า รับพระราชทานชุดหนังสือศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ วรรณกรรม วิทยาศาสตร์ และความรู้ทั่วไป สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ และโรงเรียน
ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน ๒๓๔ แห่ง