วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2567

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗

วันนี้ เวลา ๐๘.๐๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทอดพระเนตรการฝึก
ภาคสนามของนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๑ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
ณ พื้นที่สนามฝึกจารุมณี กรมการทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
เวลา ๑๕.๒๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายบิกตอร์ อาร์ตูโร กาเบรรา (Victor Arturo Cabrera Hidalgo) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเอกวาดอร์ประจำเครือรัฐออสเตรเลีย
เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายรูปหล่อนกฮัมมิงเบิร์ด ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๒
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง
มหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๒