วันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพฤหัสบดี  ที่  ๙  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้  เวลา  ๐๘.๕๕  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทอดพระเนตรความก้าวหน้าและการดำเนินงานโครงการพัฒนา

กว๊านพะเยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

เวลา  ๑๕.๓๒  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

พระราชวังดุสิต พระราชทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ตามลำดับดังนี้

– นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำ คณะกรรมการ

จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ “นครสวรรค์เกมส์” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม –

๓ เมษายน ๒๕๖๖ และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ “ชอนตะวันเกมส์” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๘

เมษายน ๒๕๖๖ เฝ้า รับพระราชทานไฟพระฤกษ์ เพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว

ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

– พลอากาศเอก เรืองวิทย์  ศรีนวลนัด นายกสมาคมนักเรียนเก่าเยอรมัน ในพระบรมราชูปถัมภ์

พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าเยอรมัน ฯ และมูลนิธิวัฒนธรรมไทย  – เยอรมัน เฝ้า ถวายเงิน

ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

เวลา  ๑๕.๕๘  น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการัง

และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ หอประชุมกองทัพเรือ

เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

เวลา  ๑๔.๐๐  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

นายอรรถนิติ  ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระภิกษุที่ทรงตั้งสมณศักดิ์

ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดังนี้

– พระเทพวชิราภรณ์ สุนทรธรรมวาที ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

– พระราชภาวนาวชิราภรณ์ สุนทรธรรมญาณนิวิฐ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

– พระราชวชิรโมลี ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

– พระราชวชิรวิมล โสภณวรกิจจานุกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

– พระราชวัชรสารบัณฑิต ไพศาลพัฒนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

– พระราชวัชรวิเทศ วิเศษศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

– พระราชพุทธวชิราคม อุดมธรรมพยากรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

– พระราชสมุทรวัชราจารย์ สุวิธานศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

– พระปริยัติวชิรโมลี

 

/พระวัชรจริยาจารย์…

 

 

 

 

–  ๒  –

 

– พระวัชรจริยาจารย์

– พระปริยัติวชิรกวี

– พระศรีวชิรากร

– พระศรีวชิรธรรมวิเทศ

– พระวินัยวชิรเมธี

– พระโสภณวชิรวาที

– พระวิเทศวชิรญาณ

– พระปริยัติวชิราลังการ

– พระวชิรกิจสุนทร

– พระภาวนาวชิรากร

– พระศรีวชิรสารคุณ

เวลา  ๐๙.๓๐  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระภิกษุที่ทรงตั้งสมณศักดิ์

ณ วัดพระมหาธาตุ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้

– พระธรรมวชิรากร สุนทรธรรมปฏิภาณ สีลาจารสุทธิดิลก ตรีปิฎกคุณาภรณ์ ยติคณิสสร

บวรสังฆาราม คามวาสี

– พระราชภาวนาวชิรมงคล  วิมลภาวนาวรกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

– พระราชวัชรโพธิคุณ วิบุลภาวนาวรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

– พระศรีวัชรนาถมุนี

เวลา  ๑๔.๓๐  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

นายจรัลธาดา  กรรณสูต องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระธรรมวชิรสุธี

ศรีพุทธพยากรณ์ สุนทรปริยัติวรกิจ พิพิธศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

เวลา  ๑๐.๐๐  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

นายนุรักษ์  มาประณีต องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระภิกษุที่ทรงตั้งสมณศักดิ์

ณ วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

– พระธรรมวชิรานุวัตร พิพัฒนกิจวิธาน สีลสมาจารธำรง อุบาลีวงศวราภรณ์

มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

– พระเทพวชิรสุธี สีลาจารวัตรวิมล โกศลศาสนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

– พระศรีวชิรสุธี

– พระสิริวชิรเวที

ในวันเดียวกันนี้ เวลา  ๐๙.๓๐  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์  มลายอริศูนย์ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่

พระธรรมวัชรวิสุทธิ์ พุทธศาสนกิจจาภรณ์ สุนทรลีลาจารนิวิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร