วันพฤหัสบดี ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๑๗.๑๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นองค์ประธาน
การประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ ๓๗ ณ สถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทรา สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร