วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2567

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗

วันนี้ เวลา ๑๗.๑๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธี
พืชมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๗ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง เสด็จเข้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียน
เครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง แล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ
ท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และพระพุทธเลิศหล้านภาไลย จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ ทรงศีล พระราชาคณะประธานสงฆ์ถวายศีล
จบแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังธรรมาสน์ศิลา ทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๙
พระคันธารราษฎร์องค์ใหญ่ รัชกาลที่ ๑๐ พระคันธารราษฎร์จีนนั่ง รัชกาลที่ ๑๐ พระคันธารราษฎร์จีนยืน รัชกาลที่ ๑๐ พระคันธารราษฎร์บันได รัชกาลที่ ๑๐ พระคันธารราษฎร์รวงข้าว รัชกาลที่ ๑๐ พระบัวเข็ม พระพลเทพ
พระโคศุภราช และทรงประพรมพืชต่าง ๆ ทรงโปรยดอกไม้และถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปทุกองค์ จากนั้น
ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระคันธารราษฎร์ ทรงอธิษฐานขอความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักร
พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ อ่านประกาศพระราชพิธีพืชมงคล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
จบแล้ว ทรงหลั่งน้ำสังข์ ทรงเจิม และพระราชทานพระธำมรงค์กับพระแสงปฏักแก่ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนา จากนั้น ทรงหลั่งน้ำสังข์ ทรงเจิม ผู้เป็นเทพีในการแรกนาขวัญ
เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์
ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกราบ
ที่หน้าเครื่องนมัสการ แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
เนื่องในวันพืชมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๗ นี้ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานที่ทรงปลูก ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวนาสวน จำนวน ๖ พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ พันธุ์ข้าว กข ๔๓ พันธุ์ข้าว กข ๘๑ พันธุ์ข้าว กข ๘๕ พันธุ์ข้าว กข ๘๗ และพันธุ์ข้าว กข ๙๕ กับพันธุ์ข้าวเหนียว จำนวน ๒ พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ข้าวเหนียว กข ๖
และพันธุ์ข้าวเหนียวสันป่าตอง ๑ จำนวนรวม ๒,๗๔๓ กิโลกรัม เข้าในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล แรกนาขวัญ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อทำขวัญเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชต่าง ๆ ให้ปลอดจากโรค และเจริญงอกงาม สมบูรณ์ เพื่อนำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับเพาะปลูกในปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ และพระราชทานแก่พสกนิกรและชาวนาทั่วประเทศ นำไปเป็นมิ่งขวัญและความเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของตนตามประเพณีนิยม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไป
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
ครั้งที่ ๓๒ (๔/ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)