วันพฤหัสบดี ที่13 ธันวาคม พ.ศ.2561

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2561

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๔.๒๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิด
อาคารเรียน และอาคารประกอบ รวม ๕ อาคาร ณ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
เวลา ๑๕.๒๖ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๓๘ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
เสด็จไปทรงเปิดอาคาร “อทิตยาทร” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิต มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์
ไปในงานกาลาดินเนอร์ “แอน อีฟนิง ออฟ ไทม์เลส เอลิแกนส์” (An Evening of Timeless Elegance)
ครบ ๗ รอบ (๘๔ ปี) สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ โรงแรมดุสิตธานี
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร