วันพฤหัสบดี ที่27 ธันวาคม พ.ศ.2561

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2561

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๙.๑๘ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ อาคารกีฬา ๑
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดปทุมธานี
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความว่า บัณฑิตทั้งหลายในที่ประชุมนี้ นับว่าเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อตนเองเป็นอย่างดี จึงได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนคือการศึกษาเล่าเรียนอย่างดีที่สุด จนสำเร็จการศึกษา ต่อจากนี้ไป แต่ละคนจะต้องสำนึกตระหนักให้มากขึ้น ถึงความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่และทรงคุณค่าอีกอย่างหนึ่ง คือความรับผิดชอบต่อสังคม
และประเทศชาติ ความรับผิดชอบดังกล่าวนี้ ทำให้ทุกคนมีภาระหน้าที่อย่างสำคัญ ที่จะต้องนำวิชาความรู้
ไปใช้ประกอบกิจการงานให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์ เป็นความดีความเจริญทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม
ไม่นำความรู้ไปใช้แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ อันเป็นการบ่อนทำลายตนเอง สังคม และประเทศชาติ
ให้เสียหาย หากแต่ละคนพิจารณาเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติให้เข้าใจชัด ก็จะเห็นความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อตนเอง อย่างที่ไม่สามารถแยกขาดจากกันได้ จึงขอให้บัณฑิต
ทุกคนรักษาความรับผิดชอบทั้งสองส่วนนี้ไว้ และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์
เวลา ๑๒.๒๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ อาคารกีฬา ๑
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดปทุมธานี
เวลา ๑๗.๒๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย ครั้งที่ ๑๗ ณ อาคารเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๐๙.๔๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดชัยนาท
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหันคา และหอประชุมที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว
ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกุดรัง และหอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม