วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๐๗.๓๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรมโบ – รีวาฌปาลัสโลซาน ซึ่งเป็นที่ประทับแรม ณ เมืองโลซาน สมาพันธรัฐสวิส ไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ซูริก ทอดพระเนตรโบราณวัตถุ
ที่จัดแสดงในห้องนิทรรศการโบราณคดีในสวิตเซอร์แลนด์ ห้องโบราณสมัยคริสต์ศตวรรษที่ ๑๖ – ๑๗ ซึ่งจัดแสดงอยู่ในนิทรรศการของสะสม และเลื่อนหิมะสมัยคริสต์ศตวรรษที่ ๑๗ – ๑๘ ซึ่งจัดแสดงอยู่ในนิทรรศการเลื่อนหิมะ
เวลา ๑๓.๓๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานซูริก สมาพันธรัฐสวิส เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๙๗๑ เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย
เวลา ๑๕.๑๘ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บรมราชินีนาถ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พระราชทาน
พระวโรกาสให้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เฝ้า ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
ในโอกาสนี้ นางจินจณา โอสถธนากร ภริยา ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๑๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยอง
ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง