วันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันนี้ เวลา ๐๘.๒๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในพิธีไหว้ครู ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ และพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า ณ หอประชุม โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๔.๕๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้ – นางภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นา คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการดาเนินโครงการ “คนไทยไร้ อี-เวสท์ (E-Waste)” ซึ่งเป็นการนาขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปรีไซเคิล ระหว่างปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา สาหรับนาไปใช้ในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
๒. นายพล ผิวงาม นางสาวอาไพ ผิวงาม และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๔๑ ตั้งอยู่ที่ตาบลทุ่งน้อย อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา
– นางสาวทมยันตี คงพูลศิลป์ นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน นา คณะกรรมการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล โบว์ลิ่งการกุศล แรลลี่การกุศล และวิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลสิงห์โบรกเกอร์คัพ ประจาปี ๒๕๖๒ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการ แข่งขัน ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– รองศาสตราจารย์สุปรียา ควรเดชะคุปต์ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการทางานหลังเกษียณอายุราชการ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
/- นายมนัส…
– ๒ –
– นายมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารบริษัท เจียไต๋ จากัด นา คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเมล็ดพันธุ์พืชต่าง ๆ เพื่อพระราชทานแก่โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายผลิตภัณฑ์สเปรย์ไอโซเทค สูตรปราศจากแอลกอฮอล์ เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย เวลา ๐๘.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตาบลลุโบะบายะ
อาเภอยี่งอ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก อาเภอสุไหงโก-ลก ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตาบลจะแนะ อาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส สถานีตารวจภูธรจะกว๊ะ อาเภอรามัน จังหวัดยะลา และบ้านเลขที่ ๕ ถนนคลองยาเหนือ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่ พระราชวชิรมุนี ศรีวิปัสสนาธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดป่าจิตตภาวนา อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี